Contabilitatea sinteza si analitica a marfurilor la pret cu amanuntul referat


Conilitatea circulatiei marfurilor atat en gros, cat si en detail se organizeaza cu ajutorul a doua conturi sintetice de gradul I, 371 ,,Marfuri" si 378 ,,Diferente de pret la marfuri, care constituie grupa 37 ,,Marfuri" din cadrul clasei a 3-a ,,Conturi de stocuri si productie in curs de executie".
Contul 371 ,,Märfuri" este de activ si reflecta in debit si, de asemenea, in credit, pretul de inregistrare aferent atat marfu¬rilor intrate si respectiv iesite in si din gestiune, cat si al celor re¬flectate numai scriptic la intrari si iesiri.
Contul analizat se debiteazä prin creditul conturilor care corespund modalitatilor de intrare a marfurilor in patrimoniu si anume:
- 401 "Furnizori", 408 "Furnizori - facturi nesosite" si 542 "Avansuri de trezorerie", pentru achizitionari de la terti cu decontare ulterioara si respectiv din avansuri spre decontare;
- 357 ,,Marfuri aflate la terti" si 401 ,,Furnizori", cu valoa¬rea marfurilor aduse din pastrare sau custodie de la terti si res¬pectiv cu cheltuielile de transport-aprozionare si de prelucrare pentru acestea in cazul utilizärii costului efectiv de achizitie ca pret de inregistrare;
- 301 "Materii prime, 302 ''Materiale consumabile", 381 ,,Ambalaje" s.a., pentru vänzarea unor asemenea active circulan¬te materiale in starea in care au fost achizitionate (ca atare);
- 345 ,,Produse finite", in cazul transferarii produselor finite obtinute, din actitatea de exploatare, in magazinele pro¬prii de prezentare si desfacere;
- 607 ,,Cheltuieli prind marfurile" si 7582 ,,Venituri din donatii si subventii primite", pentru marfurile constatate in plus la inventariere si respectiv primite Cu titlu gratuit;
- 446 ,,Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", pentru taxele vamale aferente marfurilor importate;
- 378 « Diferente de pret la marfuri « si 4428 ,,TVA neexigi¬bila", cu adaosul comercial si TVA aferentä pretului cu amànun¬tul corespunzatoare intrarilor in gestiune, in cazul in care acest pret este cel de inregistrare s.a.
Contul 371 ,,Marfuri" se crediteazà ca urmare a iesirilor din gestiune, prin debitul conturilor ce corespund cailor sau modalitatilor de iesire din patrimoniu, dupa cum urmeaza:
- 607 ,,Cheltuieli prind msrfuriLe", pentru vanzari;
- 671 ,,Cheltuieli prind calamitatile si alte evenimente extraordinare", cu lipsurile din calamitati;
- 357 ,,Marfuri aflate la terti", in situatia trimiterii sau lasarii de marfuri in pastrare sau in consignatie la terti;
- 4511 ,,Decontari in cadrul grupului" si 4521 ,,Decontari prind interesele de participare", cu pretul de inregistrare afe¬rent marfurilor livrate societatilor din cadrul grupului si respectiv altor societati legate de participatii;
- 378 ,,Diferente de pret la marfuri" si 4428 "TVA neexi¬gibila", cu adaosul comercial si TVA aferenta pretului cu amanuntul, ambele corespunzatoare marfurilor iesite din gestiune, atunci cand edenta este organizata la acest pret s.a.
Soldul contului 371 ,,Marfuri poate fi debitor, reprezen¬tand pretul de inregistrare (costul efectiv de achizitie sau pretul presilit sau pretul de vanzare cu amanuntul sau en gros) aferent marfurilor existente in patrimoniu la sfarsitul perioadei de gestiune.
Soldul contului in cauzä, in functie de pretul de inregistrare utilizat, necesita anumite corectäri in vederea si¬lirii valorii nete ce se inscrie in activul bilantului conil, intr-un post distinct existent in grupa activelor circulante, asa cum se prezinta in continuare.
a. In cazul utilizarii costului efectiv de achizitie:
Pretul de inregistrare +
Valoarea neta = Cheltuielile de transport-aprozionare
Prozioanele pentru depreciere

unde:
- cheltuielile de transport-aprozionare reprezinta soldul debitor al contului analitic deschis in acest scop La contul 371 ,,Marfuri";
-prozioanele pentru depreciere sunt reprezentate de soldul creditor al contului 397 "Prozioane pentru deprecierea marfurilor"
credi - prozioanele pentru depreciere sunt reprezentate de soldul tor al contului 397 ~Prozioane pentru deprecierea marfurilor".
b. In situatia folosirii pretului presilit (standard):
Pretul de inregistrare +
Valoarea neta = Diferentele de pret la marfuri -
Prozioanele pentru depreciere

unde:
- diferentele de pret in plus sau in minus la marfuri sunt silite sub forma soldului debitor si respectiv creditor la contul cu aceeasi denumire si simbolul 378.
c. Atunci cand se utilizeaza pretul cu amanuntul, sau en gros, inclusiv TVA:
Pretul de inregistrare -
Adaosul comercial +
Valoarea neta = Cheltuielile de transport~aprozionare -
TVA neexigibila -
Prozioane pentru depreciere
unde:
- adaosul comercial reprezinta soldul creditor al contului 378 "Diferente de pret la marfuri sau 378.02 ,,Diferente de pret la marfuri prind adaosul comercia1", dupä caz;
- cheltuielile de transport-aprozionare sunt cumulate, in debitul contului 371 "Märfuri", cu pretul facturat de furnizor sau sunt reprezentate de soldul debitor al contului analitic 378.01 ,,Diferente de pret la märfuri prind cheltuielile de tran¬sport-aprozionare", dupa caz;
- TVA neexigibila se refera la soldul creditor al contului cu aceeasi denumire si simbolul 4428.
In cazul in care pretul de inregistrare este cel de vanzare en gros sau cu amänuntul, ambele fära TVA, se retine cä, in atie cu varianta utilizarii pretului cu amänuntul sau en gros inclusiv TVA (lit. b), aceasta taxa nu se ia in calcul cu prilejul determinarii valorii conile nete.
In cadrul contului 371 ,,Marfuri" este necesar sa se organizeze edenta analitica global valoric pe unitati de desfa¬cere en detail si la nivelul depozitelor sau gestiunilor de vanzare en gros, iar pentru acestea din urma se conduce in plus edenta cantitativ-valoricä pe feluri sau articole de marfuri.
Contul 378 "Diferente de pret la marfuri" este recti¬ficativ, bifunctional, iar continutul lui este influentat de pretul de inregistrare utilizat pentru märfuri.
Astfel, atunci cand se adopta pretul standard, el se utinzeaza in mod similar cu celelalte conturi de diferente de pret.
In cazul in care pretu1 de inregistrare este cel cu amanuntul sau cel de vanzare en gros, contul 378 ,,Diferente de pret la marfuri" functioneazä ca un cont de pasiv si reflecta numai adaosul comercial, in credit pentru marfurile aprozio¬nate, iar in debit pentru märfurile iesite din patrimoniu.
In situatia utilizarii in actitatea practica a celor doua conturi analitice amintite anterior, contul 378 "Diferente de pret la marfuri" are continut si corespondente specifice, ceea ce se poate observa prin prezentarea continutului fiecaruia din cele doua conturi analitice amintite anterior.
Contul analitic 378.01 ,Diferente do pret 1a marfuri prind cheltuielile de transport-aprovlzlonare" este de activ, rectiñcativ si og1indeste in debit cheltuielile de transport, incarcare, descarcare, receptie, taxe vamale, comisioane s.a. pe care le ocazioneaza marfurile ce se achizitioneaza de la terti, in corespondenta cu creditul conturilor corespunzätoare modalitati¬lor de efectuare a lor si anume: 401 ,,Furnizori", pentru cele facturate atat de furnizorii de marfuri, inclusiv pierderile normale pe timpul transportului (suportate de beneficiar), cat si de unitatile de profil, 542 ,,Avansuri de trezorerie", cu ceea ce se p1ateste din avansuri spre decontare, 446 ,,Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", cu taxele vamale aferente märfuribor importate s.a.
In creditul contului analizat se reflecta cheltuielile de transport-aprozionare aferente màrfurilor iesite din patrimoniu, in corespondenta cu debitul conturilor: 607 ,,Cheltuieli prind marfurile", pentru vanzari, 6582 ,,Donatii si subventii acordate" si 671 ,,Cheltuieli prind calamitätile si alte evenimente extraor¬dinare", respectiv, in cazul donatiilor, lipsurilor neimpuile si pierderilor din calamitati s.a. Sumele care se inscriu in credit se sibesc pe baza de coeficient mediu, ce se calculeaza in mod obisnuit, cu sume cumulate de la inceputul anului.
Soldul contului analitic prezentat este debitor si reprezintä cheltuielile de transport-aprozionare aferente marfurilor exis¬tente in stoc la sfarsitul perioadei de gestiune.
Contul analitic 378.02 ,,Diferente de pret la märfuri prind adaosul comerclal" este rectificativ, cu functia conilä de pasiv, inregistrand in credit adaosul comercial aferent märfu¬ribor intrate in patrimoniu, in corespondenta cu debitul contului 371. ,,Märfuri". In debitul säu se oglinde~te adaosul comercial corespunzator marfurilor iesite din patrimoniu, in corespondenta cu creditul contubui 371 ,,Marfuri", adaos care se determina pe baza de coeficient mediu de repartizare, ce se calculeazä dupa formula:

Soldul initial de la contul 378.02 + Rulajul creditor cumulat de la inceputul
Coeficient anului, aferent contului 378.02
de =
repartizare Soldul initial de la contul371 + Rulajul debitor, cumulat de la
inceputul anului aferent contului 371

a. Datele prind contul de marfuri, de la numitorul fractiei, nu contin TVA, fapt pentru care se impune ca in prealabil sa se diminueze fiecare element in cauza cu suma aferenta, folosindu-se cota de 15,966% care se aplica la pretul de vanzare total, inclusiv
TVA.
Acest calcul se poate efectua si prin diminuarea pretului de vanzare total, inclusiv TVA, cu taxa neexigibila aferenta, care se determina astfel: Soldul initial creditor de la contul 4428 + Total rulaj creditor cumulat de la inceputul anului de la ace1asi cont.
b. Coeficientul de repartizare care se determina se inmul¬teste cu valoarea marfurilor existente in stoc la sfarsitu1 lunii de referinta si evaluate la pretul de vanzare, exclusiv TVA neexi¬gibila, obtinandu-se adaosul comercial aferent acestor marfuri, suma care va constitui soldul creditor, de la sfärsitul lunii pentru care se face calculul, al contului de diferente de pret la marfuri prind adaosul comercial (378.02).
c. Suma astfel obtinuta se deduce din soldul creditor al contului 378.02 ,,Diferente de pret la märfuri prind adaosul comercial, existent inaintea operatiei de repartizare, determi¬nandu-se adaosul comercial aferent marfurilor vandute, care se inscrie in debitul acestui cont si credituL contului 371 ,,Märfuri", cu prilejul descarcarii gestiunii pentru iesirile din cursul perioa¬dei, cand se debiteaza in plus conturile: 607 ,,CheLtuieli prind marfurile", pentru costul de achizitie si 4428 ,,TVA neexigibila~, cu taxa aferentä, ambele elemente corespunzatoare marfurilor iesite din gestiune.
Agentii economici cu cifra de afaceri de pana la 1,5 miliar¬dc lei sunt scutiti de plata TVA, fapt pentru care TVA aferenta marfurilor aprozionate de la tertii platitori de TVA se include in costul de achizitie al marfurilor, iar cu prilejul descarcarii gestiu¬nii pentru marfurile iesite din patrimoniu nu se mai are in vedere aceasta taxa, atat sub aspectul determinärii coeficientului de repartizare al adaosului comercial, cat si in ceea ce priveste utili¬zarea contului 4428 ,,TVA neexigibila".
Soldul contului 378.02 ,,Diferente de pret la marfuri prind adaosul comercial" este creditor si reprezinta adaosul comercial aferent marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei de gestiune, care se sileste asa cum s-a prezentat anteriot.
In ceea ce priveste organizarea conilitätii marfurilor se retine si faptul ca la inventarierea anuala se poate. constata deprecierea unora dintre ele, cum este cazul celor lent si greu vandabile, silindu-se o valoare de utilitate mai micä decat costul efectiv de achizitie. Pentru diferenta de valoare in minus se constituie prozioane, care se inregistreaza in creditul contului 397 ,,Prozioane pentru deprecierca märfurilor", in corespondenta cu debitul contului 6814 ,,Cheltuieli de exploatare prind prozioanele pentru deprecierea activelor circulante~.
Contul 397 ,,Prozioane pentru deprecierea marfurilor se debiteazä in exercitiile care urmeaza celui in care s-a creditat,in masura iesirii din patrimoniu a marfurilor pentru care s-au constituit prozioanele sau in cazul in care deprecierea nu s-a produs sau a fost mai mica decat cea preconizatä, creditandu-se contul 7814 ~Venituri din prozioane pentru deprecierea acttatilor circulante~.
Soldul contului analizat poate fi creditor atunci cand unitatea are in stoc marfuri depreciate pentru care a constituit prozioane.


loading...

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Cauta referat
Scriitori romani