PRINCIPII SI REGULI CONTABILE referatPRINCIPIILE CONTABILE

5.1 Conform prevederilor pct. 5.10 de mai jos, evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale unei intreprinderi trebuie sa fie efectuata in acord cu principiile prezentate la pct. 5.2 - 5.9.

5.2 Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca intreprinderea si continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Daca administratorii intreprinderii au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele la conturile anuale. In cazul in care situatiile financiare nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a raportarii financiare respective si motivele ce au stat la baza deciziei conform careia intreprinderea nu isi mai poate continua activitatea.

5.3 Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

5.4 Principiul prudentei. Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

a) se vor lua in considerare numai profiturile obtinute pana la data incheierii exercitiului financiar;

b) se va tine cont de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;

c) se va tine cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

5.5 Principiul independentei exercitiului. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

5.6 Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. In vederea stabilirii sumei totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat suma sau valoarea corespunzatoare fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

5.7 Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

5.8 Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile .

5.9 Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

5.10 Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat separat in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare vor fi insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

Abateri de la principiile contabile

5.11 Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai in cazuri exceptionale. Asemenea abateri se vor prezenta in anexele la conturile anuale. De asemenea, se vor prezenta motivele pentru care au avut loc aceste abateri si o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si profitului sau pierderii intreprinderii.

TRATAMENTE CONTABILE

Aspecte generale

5.12 In conformitate cu prevederile art. 7 si art. 9 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, pentru evaluarea elementelor patrimoniale, se stabilesc urmatoarele reguli:

a) la data intrarii in patrimoniu, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila, care se stabileste astfel:

- bunurile reprezentand aport la capitalul social, la valoarea stabilita in urma evaluarii efectuate potrivit legii, in functie de pretul pietei, utilitatea, starea si amplasarea acestora;
- bunurile obtinute cu titlu gratuit, la valoarea de utilitate stabilita in functie de pretul pietei, starea si amplasarea acestora;
- valoarea de aport si respectiv de utilitate sunt asimilate costului de achizitie;
- bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achizitie denumita cost de achizitie;
- bunurile produse in unitatea patrimoniala, la costul de productie.

Costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.

Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia.

Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere si cele financiare nu se includ in costurile de productie, cu exceptia situatiilor descrise in standardele de contabilitate (volumul 3).

In costurile de productie pot fi incluse si dobanzile aferente perioadei de fabricatie, in cazul productiei cu ciclu lung de fabricatie.

Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

b) evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element, denumita si valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului si pretul pietei.

Valoarea de utilitate a creantelor si datoriilor se stabileste in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata.

c) la incheierea exercitiului, elementele patrimoniale se evalueaza si se reflecta in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu, respectiv valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

In acest scop, valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea de utilitate stabilita pe baza inventarierii, astfel :

- pentru elementele de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama amortizarii, in cazul cand deprecierea este ireversibila sau se constituie un provizion, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;

- pentru elementele de pasiv, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare nu se inregistreaza in contabilitate, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Diferentele constatate in plus intre valoarea stabilita la inventariere si valoarea de intrare a elementelor de pasiv se inregistreaza in contabilitate prin constituirea unui provizion, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare;

d) la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

5.13 In cazul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie, daca costul de productie include dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea producerii activului, acest aspect trebuie prezentat in notele la conturile anuale, cu mentionarea valorii dobanzilor aferente exercitiului financiar.

5.14 Pentru respectarea prevederilor pct. 5.32, elementele prezentate in situatiile financiare se vor evalua in conformitate cu pct. 5.15-5.31. Ajustarile la inflatie si tratamentele contabile alternative se vor prezenta in situatiile financiare conform prevederilor de la pct. 5.34 - 5.45.

Imobilizari

5.15 Cu exceptia cazurilor in care s-a inregistrat un provizion sau o reducere a valorii in conformitate cu pct. 5.16-5.19, valoarea ce urmeaza a fi inscrisa in bilant pentru fiecare element al imobilizarilor este reprezentata de costul de achizitie sau costul de productie.

5.16 In cazul activelor cu durata normala de functionare limitata, costul de achizitie sau costul de productie din care s-a dedus valoarea reziduala estimata se va diminua in mod sistematic pe perioada duratei de functionare a activului prin calcularea amortismentelor corespunzatoare.

5.17 In cazul diminuarii valorii unei imobilizari financiare ce a fost inregistrata la pozitia AIII se va constitui un provizion corespunzator acestei diminuari, stabilit ca diferenta intre costul de achizitie si valoarea realizabila neta. Valoarea inscrisa trebuie sa fie cea diminuata, iar provizioanele astfel constituite, trebuie sa fie prezentate, separat in notele la conturile anuale.

5.18 Este obligatorie constituirea de provizioane pentru fiecare activ imobilizat a carui valoare s-a diminuat, indiferent daca durata de utilizare a acelei imobilizari este limitata sau nu. Valoarea care trebuie inscrisa in conturile anuale va fi diminuata corespunzator, iar provizioanele astfel constituite, se vor prezenta, separat, in notele la conturile anuale.

5.19 Daca motivele ce au dus la constituirea provizionului, conform pct. 5.17 sau 5.18, au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion se va relua corespunzator la venituri. Aceste reluari se vor prezenta separat in notele la conturile anuale. In situatia in care deprecierea este superioara provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar.

Reguli speciale aditionale privind imobilizarile

Cheltuieli de constituire

5.20 O intreprindere poate capitaliza cheltuielile de constituire. In aceasta situatie, suma capitalizata se va amortiza sistematic pe parcursul unei perioade de maxim cinci ani. Elementele inscrise la postul "Cheltuieli de constituire" se vor prezenta detaliat in notele la conturile anuale.

Cheltuieli de dezvoltare

5.21 (a) Cheltuielile de dezvoltare vor fi inscrise in bilant numai in anumite situatii descrise in Volumul 3, unde se indica si perioada in care acestea se amortizeaza .

(b) Daca in bilant figureaza o valoare la postul "Cheltuieli de dezvoltare", atunci, in notele la conturile anuale, trebuie prezentate urmatoarele informatii:

(i) perioada pe parcursul careia valoarea cheltuielilor capitalizate este sau urmeaza a fi amortizata;

(ii) motivele care au determinat capitalizarea respectivelor cheltuieli.

Fondul comercial

5.22 Aplicarea pct. 5.15 - 5.19 cu privire la fondul comercial, in toate cazurile in care fondul comercial este tratat ca un activ, se face pe baza urmatoarelor prevederi:

a) valoarea fondului comercial achizitionat de catre o intreprindere trebuie amortizata sistematic in limita prevederilor de la b);
b) perioada de amortizare nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare a fondului comercial respectiv, si in nici un caz nu poate depasi 20 de ani de la data achizitiei;

c) in situatia in care fondul comercial achizitionat este inclus in bilantul intreprinderii ca activ, se va prezenta, in notele la conturile anuale, perioada aleasa pentru amortizare si motivele care au dus la determinarea acelei perioade.

Capitalizarea platilor viitoare de dobanda (Prime privind rambursarea obligatiunilor )

5.23 Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza intr-un cont de activ. Aceasta se prezinta in bilant ca o corectie a imprumutului din emisiunea de obligatiuni, iar in notele la conturile anuale va fi prezentata distinct. Aceasta diferenta trebuie amortizata prin sume anuale rezonabile, cel mai tarziu pana in momentul rambursarii datoriei.

Investitii

5.24 Pentru societatile asociate si participatiile minoritare se vor prezenta, separat, in bilant sumele incluse in elementele A III 3 si 4 de la pct. 4.10.

Activele circulante

5.25 Valoarea activelor circulante inregistrate in contabilitate va fi egala cu costul de achizitie sau costul de productie al acestor elemente in limita prevederilor pct.5.12.

5.26 Daca valoarea realizabila neta a unui activ circulant este mai mica decit costul de achizitie sau costul de productie, atunci acea valoare realizabila neta corespunzatoare activului circulant este cea care trebuie prezentata in situatiile financiare, respectiv valoarea activului, mai putin provizionul constituit.

5.27 In situatia in care provizionul constituit devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la constituirea acestuia, in vederea respectarii pct 5.26, au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzator la venituri.

Ajustari pentru diminuarea valorii activelor

5.28 (1) Imobilizarile corporale care sunt reinnoite in mod constant si a caror valoare globala este de importanta secundara pentru intreprindere, pot fi trecute in activ la o cantitate si o valoare fixa, daca valoarea, cantitatea si structura lor nu se modifica semnificativ.
(2) Ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se efectueaza in functie de intentia intreprinderii de a pastra activul in scopul utilizarii in productie sau nu. Daca intreprinderea intentioneaza sa utilizeze activul in procesul de productie, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor este calculata prin compararea valorii de recuperare cu valoarea contabila. Daca intreprinderea nu intentioneaza sa utilizeze activul in procesul de productie, ajustarea pentru diminuarea valorii activelor se calculeaza prin compararea valorii realizabile nete cu valoarea contabila (volumul 4 "Ghiduri profesionale").

Reguli privind stocurile si activele fungibile

5.29 Valoarea ce trebuie inscrisa in bilant pentru activele din categoria "stocuri" si a activelor fungibile, incluzind activele financiare, poate fi determinata prin utilizarea oricarei metode mentioante la pct. 5.30 de mai jos asupra activelor apartinand aceleiasi clase.

5.30 1) Metoda aplicata trebuie sa fie considerata de catre administratori ca fiind cea mai adecvata situatiei respective. Aceste metode sunt:

a) metoda FIFO
b) metoda LIFO
c) metoda costului mediu ponderat
d) orice alta metoda similara celor de mai sus.

Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare stocurilor si de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii exceptionale, administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau active fungibile, trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:

(i) motivul schimbarii metodei
(ii) efectele sale financiare asupra rezultatului exercitiului.

2) Materiile prime si consumabilele care sunt reinnoite in mod constant si a caror valoare globala este de importanta secundara pentru intreprindere, pot fi trecute in activ la o cantitate si o valoare fixa, daca valoarea, cantitatea si structura acestora nu se modifica semnificativ.

5.31 In situatia in care valoarea prezentata in bilant, la inchiderea exercitiului, difera substantial, ca urmare a aplicarii metodelor de calcul specificate la pct. 5.30, fata de valoarea bazata pe ultima valoare de piata cunoscuta inainte de inchiderea exrcitiului, aceasta diferenta se va prezenta, pe total si pe categorii, in notele la conturile anuale.

TRATAMENTE CONTABILE ALTERNATIVE

Aspecte generale

5.32 Regulile stabilite la pct. 5.15 - 5.31 se vor numi in continuare reguli ale costului istoric. Aceste reguli, cu exceptia pct. 5.15, 5.20-5.27 si 5.29-5.31 se vor numi in continuare reguli privind amortizarea si provizioanele. Referintele cu privire la regulile costului istoric nu includ regulile privind amortizarea si provizioanele, asa cum se aplica ele in virtutea pct. 5.16 - 5.19.

Tratamente contabile alternative

5.33 In conformitate cu prevederile pct. 5.35 - 5.45, valorile atribuite activelor de orice tip mentionate la pct. 5.34 pot fi determinate prin orice metoda mentionata la aceste puncte.

5.34 Prin derogare de la pct. 5.32, pe baza unor reglementari legale, elemenetele patrimoniale pot fi prezentate in bilant la o alta valoare, dupa cum urmeaza :

a) Valoarea determinata pe baza metodei valorii de inlocuire, pentru imobilizarile corporale cu durata de viata limitata si pentru stocuri;
b) Evaluarea prin metode, altele decat cea prevazuta la pct.a), care sunt destinate sa tina cont de inflatie pentru elementele prezentate in conturile anuale inclusiv capitalurile proprii;
c) Reevaluarea imobilizarilor corporale si a imobilizarilor financiare.

La aplicarea uneia dintre cele trei metode, in reglementarile legale
trebuie prevazute continutul, limitele si regulamentul de aplicare.

5.35 Ministerul Finantelor poate solicita intreprinderilor care intra sub incidenta acestor reglementari sa urmeze prevederile Standardului de Contabilitate National "Contabilitatea de inflatie" inclus in Volumul 3. In acest caz, elementele bilantiere vor fi prezentate la alta valoare decat costul istoric, conform unor reglementari speciale.

5.36 In cazul in care valoarea unui activ al intreprinderii este determinata potrivit unor reglementari legale, acea valoare va fi atribuita activului la inregistrarea in contabilitate sau va constitui punctul de plecare pentru determinarea acelei valori, in locul costului de achizitie sau costului de productie sau a oricarei alte valori atribuita inainte acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului prin substituirea costului de productie sau a celui de achizitie cu valoarea cea mai recent atribuita acelui activ in baza reglementarilor legale sau ca rezultat al aplicarii ajustarilor la inflatie.
Informatii aditionale ce trebuie prezentate in cazul abaterii de la regulile privind costul istoric

5.37 In cazul aplicarii tratamentelor contabile alternative, elementele influentate de acestea, precum si baza de evaluare adoptata pentru determinarea valorilor activelor respective, trebuie prezentate, pentru fiecare element in parte, in notele la conturile anuale.

5.38 In cazul fiecarui element bilantier influentat ca urmare a aplicarii unui tratament alternativ, valorile comparative determinate pe baza costului istoric trebuie prezentate separat in notele la conturile anuale.

Valorile comparative se refera la :

a) valoarea totala a activelor incluse in acel element bilantier determinata pe baza costului istoric;
b) valoarea totala a ajustarilor efectuate pentru determinarea valorii activelor pentru care s-a aplicat tratamentul contabil alternativ .5.40 In conditiile in care profitul sau pierderea exercitiului financiar au fost influentate de aplicarea tratamentelor contabile alternative, influenta trebuie cuantificata si prezentata in notele la conturile anuale.

Rezerva din reevaluare

5.41 Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea oricarui activ, pe una din bazele mentionate la pct. 5.34, trebuie reflectate in debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", dupa caz.

5.42 Rezerva din reevaluare trebuie prezentata in bilant la un sub-post separat in cadrul postului de rezerve.

5.43 a) Rezerva din reevaluare poate fi capitalizata in totalitate sau partial, in orice moment;

b) Rezerva din reevaluare trebuie redusa in masura in care sumele inregistrate la acest post bilantier nu mai corespund metodei de evaluare utilizata ;
c) Rezerva din reevaluare nu poate face obiectul unei distribuiri, directe sau indirecte, daca ea nu corespunde unei plusvalori efectiv realizate ;
d) Rezerva din reevaluare nu poate fi redusa decat in situatiile prevazute mai sus.
In cazul aplicarii metodelor de evaluare prevazute la pct. 5.30, 5.31, 5.34 si 5.35 se vor mentiona, in notele la conturile anuale, continutul, limitele si modalitatile de aplicare, cu indicarea posturilor influentate din bilant si din contul de profit si pierdere, precum si metoda adoptata pentru calculul valorilor obtinute.

5.44 Miscarile din cursul exercitiului financiar in contul "Rezerve din reevaluare" se vor prezenta in notele la conturile anuale, cu urmatoarele informatii :

a) valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului;

b) sumele creditate in contul "Rezerve din reevaluare" in timpul exercitiului ;

c) sumele transferate din contul "Rezerve din reevaluare" pentru a fi capitalizate sau pentru alte motive, cu prezentarea naturii transferului care a avut loc;

d) valoarea rezervei din reevaluare la incheierea exercitiului financiar.

5.45 In in notele la conturile anuale se va prezenta, de asemenea, tratamentul fiscal al sumelor inregistrate in creditul sau debitul contului "Rezerve din reevaluare" .


NOTELE LA CONTURILE ANUALE

Aspecte generale

5.46 Notele la conturile anuale contin informatii suplimentare, relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste situatia patrimoniala, financiara si rezultatele obtinute. Notele din cadrul situatiilor financiare trebuie prezentate intr-o maniera sistematica. Fiecare element al bilantului, contului de profit si pierdere si situatiei fluxurilor de trezorerie, trebuie sa fie insotit de o trimitere la nota care cuprinde informatii legate de acel element. Pe linga informatiile ce trebuie prezentate conform acestor reglementari si a celor cuprinse in volumul 3, notele la conturile anuale trebuie sa includa, de asemenea, cel putin informatiile prevazute la pct. 5.47 - 5.87.

5.47 Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cat ori este necesar, pentru buna lor intelegere:

a) numele intreprinderii care face raportarea;
b) faptul ca situatiile financiare sunt proprii intreprinderii si nu grupului;
c) data la care s-au incheiat conturile anuale sau perioada la care se refera situatiile fiananciare ;
d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare;
e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (ex. mii lei).

5.48 Pentru elementele mentionate in notele la conturile anuale, se va prezenta si suma corespunzatoare anului precedent celui la care se refera acesta .
In situatia in care suma corespunzatoare nu este comparabila, aceasta trebuie ajustata, prezentandu-se particularitatile ajustarii si motivele pentru care aceasta trebuie efectuata.

5.49 Pct.5.48 nu se aplica acelor sume ce trebuie sa fie prezentate conform urmatoarelor puncte ale prezentelor reglementari:

a) 4.15 (modificari ale activelor imobilizate)
b) 4.17 (modificari ale amortizarii)
c) 4.20 (modificari ale cheltuielilor de constituire)
d) 5.58 (modificari ale capitalurilor proprii)
e) 5.59 (provizioane pentru riscuri si cheltuieli)

Prezentarea politicilor contabile

5.50 Notele la conturile anuale trebuie sa prezinte politicile contabile adoptate de catre intreprindere pentru a determina valorile elementelor din bilant, ale profitului sau pierderii aferente fiecarui exercitiu si ale fluxurilor de trezorerie. In acest sens, se vor mentiona urmatoarele:

a) daca imobilizarile sunt incluse in conturile anuale la costul istoric sau la valoarea reevaluata;

b) politicile contabile specifice adoptate, adecvate pentru a permite o corecta intelegere a situatiilor financiare.

Se va mentiona, totodata, daca situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 si cu prevederile cuprinse in volumele 1, 2 si 3.

Informatii care vin in completarea bilantului

Capitalul social

5.51 In legatura cu capitalul social al intreprinderii se vor furniza urmatoarele informatii :

a) capitalul social subscris;
b) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise in cazul in care exista mai multe tipuri de actiuni emise.

5.52 In cazul in care capitalul social cuprinde si actiuni rascumparabile, se vor furniza urmatoarele informatii:

a) data cea mai apropiata si data limita la care intreprinderea poate rascumpara respectivele actiuni;
b) daca acele actiuni trebuie rascumparate obligatoriu sau daca rascumpararea este la alegerea intreprinderii sau a actionarilor;
c) daca trebuie platita o prima de rascumparare si, in caz afirmativ, care este valoarea acesteia.

5.53 In situatia in care intreprinderea a emis actiuni in timpul exercitiului financiar, in notele la conturile anuale se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) tipul de actiuni emise;
b) pentru fiecare tip de actiune, numarul de actiuni emise, valoarea
lor nominala totala si valoarea incasata de catre intreprindere la distribuirea lor.

5.54 In ceea ce priveste eventualele drepturi legate de distribuirea actiunilor, se vor furniza urmatoarele informatii:

a) numarul, descrierea si valoarea actiunilor care fac obiectul exercitarii acestor drepturi;
b) perioada pe parcursul careia drepturile pot fi exercitate;
c) pretul care trebuie platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni

5.55 In cazul in care intreprinderea a emis alte instrumente de capital pe parcursul exercitiului financiar, se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) tipul instrumentelor de capital emise;
b) pentru fiecare tip de instrument de capital emis: valoarea emisa si suma primita la emitere de catre intreprindere.

5.56 In cazul in care obligatiunile emise de o intreprindere sunt detinute de catre o persoana nominalizata sau imputernicita de catre acea intreprindere, se va mentiona valoarea nominala a obligatiunii si valoarea la care aceasta este inregistrata in notele la conturile anuale.

Rezerve

5.57 Pentru fiecare rezerva inclusa in capitalurile proprii, se va descrie natura sa si scopul pentru care a fost constituita.

Evolutia capitalurilor proprii

5.58 Evolutia capitalurilor proprii se va prezenta in notele la conturile anuale. Acestea trebuie sa cuprinda o prezentare a soldurilor de deschidere si de inchidere pentru capitalul social, fiecare rezerva si profitul reportat, precum si valorile acestora sub forma unui tabel, incluzand:

a) suma la inceputul exercitiului financiar;
b) sumele transferate in sau din cont in timpul exercitiului financiar;
c) natura, sursa sau destinatia oricaror asemenea transferuri ;
d) suma ramasa la sfarsitul exercitiului financiar.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

5.59 Daca in timpul exercitiului financiar o suma este transferata la sau de la provizioane pentru riscuri si cheltuieli, urmatoarele informatii vor fi prezentate sub forma de tabel in notele la conturile anuale:

a) valoarea provizioanelor la inceputul exercitiului financiar;

b) sumele transferate la sau de la provizioane in timpul exercitiului financiar;
c) natura, sursa sau destinatia oricaror astfel de transferuri;

d) valoarea provizioanelor la sfarsitul exercitiului financiar.

Informatii privind datoriile

5.60 Pentru fiecare element care figureaza in conturile de obligatii din bilantul intreprinderii, se va mentiona valoarea totala a datoriilor incluse in acel post din bilant, care au termen de plata dupa cinci ani de la data inchiderii exercitiului financiar.

5.61 In ceea ce priveste datoriile care sunt incluse in categoria prevazuta la pct. 5.60, trebuie mentionate clauzele legate de achitarea sau rambursarea respectivei datorii, precum si rata dobanzii aferente.

5.62 Pentru fiecare element care figureaza in conturile de obligatii din bilantul intreprinderii , se vor mentiona de asemenea :

a) valoarea totala a datoriilor incluse la acel post din bilant pentru care intreprinderea a depus anumite garantii;
b) informatii privind natura acestor garantii depuse.

Garantii si alte obligatii contractuale financiare

5.63 In note se vor specifica toate cazurile in care intreprinderea a depus garantii sau a gajat - ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligatii in favoarea unui tert, mentionandu-se, daca este posibil, si valoarea acestora.

5.64 Pentru orice obligatie eventuala pentru care nu s-a constituit provizion, se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) valoarea precisa sau estimata a acelei obligatii;
b) aspectul juridic al obligatiei si efectul acesteia;
c) daca intreprinderea a depus vreo garantie semnificativa cu privire la acea obligatie si, in caz afirmativ, natura acelei garantii.

5.65 Trebuie mentionate, daca este posibil, valorile totale sau cele estimate ale contractelor pentru cheltuieli de capital pentru care nu
s-au constituit provizioane.

5.66 Totodata, se vor prezenta detalii privind:

a) obligatiile contractuale viitoare privind plata pensiilor, pentru care s-au constituit provizioane incluse in bilantul intreprinderii;
b) orice obligatii privind grupurile;
c) orice astfel de obligatii viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane.

5.67 De asemenea, se vor prezenta informatii referitoare la alte obligatii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situatia economica a intreprinderii.

Informatii privind anumite elemente de cheltuieli

5.68 Valorile privind urmatoarele elemente de cheltuieli, care au fost inregistrate in contul de profit si pierdere pe parcursul exercitiului financiar, se vor prezenta separat, in notele la conturile anuale:

a) cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational;
b) onorariile platite auditorilor financiari;
c) profitul sau pierderea aferenta iesirilor din patrimoniu (vanzare, casare etc) ale mijloacelor fixe.

Detalii privind impozitul pe profit

5.69 Valoarea diferentei dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru exercitiile financiare anterioare, pe de o parte, si valoarea impozitului de plata aferent acelor ani, pe de alta parte, se va prezenta, in notele la conturilor anuale, daca aceasta diferenta este semnificativa pentru scopul calcularii impozitelor viitoare.

5.70 Se vor prezenta in acelasi timp si informatii cu privire la proportia in care impozitul pe profit revine rezultatului activitatii curente, respectiv rezultatului activitatii extraordinare. De asemenea, se va include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financiar si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit.

Detalii privind cifra de afaceri

5.71 In cazul in care, pe parcursul exercitiului financiar, intreprinderea si-a desfasurat activitatea in doua sau mai multe sectoare economice care, in opinia administratorilor, sunt substantial diferite intre ele, este necesar sa se mentioneze, pentru fiecare sector economic (cu descrierea de rigoare), valoarea cifrei de afaceri provenita din sectorul respectiv.

5.72 In cazul in care, pe parcursul exercitiului financiar, intreprinderea si-a comercializat produsele pe doua sau mai multe tipuri de piata care, in opinia administratorilor, sunt substantial diferite intre ele, atunci este necesar sa se mentioneze, pentru fiecare tip de piata, valoarea cifrei de afaceri provenita din vanzarile pe acea piata.

5.73 In scopul aplicarii pct. 5.72 si 5.73, pentru a analiza sursa cifrei de afaceri (in raport cu sectorul economic sau cu piata de desfacere), administratorii intreprinderii vor lua in considerare modul in care sunt organizate activitatile intreprinderii respective.

5.74 In vederea aplicarii corespunzatoare a pct. 5.72 si 5.73, daca in opinia administratorilor sectoarele de activitate sau, pietele, nu difera substantial intre ele, acestea se vor trata ca si cum ar fi o singura activitate, respectiv o singura piata.

Orice valoare a cifrei de afaceri provenita dintr-un anumit sector de activitate sau de pe o anumita piata care insa nu este semnificativa poate fi inclusa in valoarea cifrei de afaceri corespunzatoare altui sector sau piete.

5.75 Daca, in opinia administratorilor, prezentarea oricarei informatii cerute de pct. 5.72 - 5.75 ar putea prejudicia interesele economice ale respectivei intreprinderi, acestia pot renunta la furnizarea acelei informatii, cu conditia ca acest fapt sa fie mentionat in situatiile financiare.

Detalii privind salarizarea administratorilor si directorilor

5.76 In note se vor cuprinde detalii legate de salariile platite sau care urmeaza a fi platite administratorilor si directorilor ce detin aceste functii pe parcursul exercitiului financiar. De asemenea, se vor mentiona distinct obligatiile contractuale in care intreprinderea este implicata, cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori, indicandu-se valoarea totala a obligatiei pentru fiecare categorie de mai sus.

5.77 Se va mentiona, totodata, valoarea avansurilor si creditelor acordate de catre intreprindere, directorilor si administratorilor sai in timpul exercitiului financiar, indicindu-se rata dobanzii aplicate, principalele clauze ale creditului, suma rambursata pana la acea data, existenta oricaror obligatii viitoare de genul garantiilor, pe care intreprinderea si le-a asumat in numele acestora, indicandu-se valoarea totala pentru fiecare categorie.

5.78 Administratorul sau directorul unei intreprinderi sau orice persoana care este sau a fost administrator al acesteia pe o perioada de cinci ani are obligatia de a anunta intreprinderea cu privire la orice elemente legate de sine, ce ar putea fi necesare in scopul respectarii punctelor 5.76 si 5.77 de mai sus.

Detalii privind salariatii

5.79 Notele de vor va mentiona urmatoarele informatii cu privire la salariatii
intreprinderii:

a) numarul mediu de salariati angajati in cursul exercitiului financiar;
b) numarul mediu de salariati pentru fiecare categorie de personal.

5.80 Numarul mediu de salariati cu contract de munca se determina ca medie aritmetica simpla a numarului zilnic al salariatilor, corespunzatoare zilelor calendaristice din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal sau sarbatorile legale pentru care se ia in calcul numarul salariatilor din ziua precedenta, impartita la numarul total al zilelor calendaristice.

5.81 Numarul mediu de salariati va fi, pentru fiecare luna a exercitiului,
urmatorul:

a) pentru aplicarea pct. 5.79 (a), numarul persoanelor angajate de intreprindere cu contract de munca, in luna respectiva, indiferent daca acestia au lucrat pe toata durata lunii sau doar o parte din ea;

b) pentru aplicarea pct. 5.79 (b), numarul persoanelor, calculat potrivit pct. 5.80, pentru fiecare categorie de salariati;

insumandu-se, in fiecare caz, numarul de salariati al fiecarei luni.

5.82 Pentru toti salariatii care sunt luati in considerare la determinarea numarului mediu anual cerut de pct. 5.79 (a), trebuie prezentate valorile totale ale :

a) salariilor platite sau de platit aferente acelui exercitiu financiar;
b) cheltuielile cu asigurarile sociale suportate de intreprindere in numele salariatilor respectivi;
c) alte cheltuieli reprezentand contributiile intreprinderii pentru pensiile salariatilor

cu exceptia cazurilor in care aceste valori sunt deja prezentate in cadrul contului de profit si pierdere.

5.83 Categoriile de salariati pentru care se cere numarul mediu anual de la pct. 5.79 (b) se vor determina in functie de decizia directorilor si administratorilor intreprinderii, tinind cont de modul in care este organizata activitatea acesteia.

Alte aspecte

5.84 In cazul in care anumite elemente exprimate initial intr-o moneda straina au fost inregistrate in contabilitatea intreprinderii, reflectate in bilant sau in contul de profit si pierdere, se va mentiona baza folosita pentru exprimarea acelor elemente in raport cu moneda nationala.

5.85 Intreprinderea va prezenta urmatoarele date, in cazul in care ele nu au fost prezentate in situatiile financiare:

a) sediul si forma juridica a intreprinderii, tara unde s-a infiintat si adresa sediului oficial (sau a principalului loc unde isi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial);
b) o descriere a naturii activitatii desfasurate de intreprindere si principalele domenii de activitate;

c) numele societatii-mama directe si cel al detinatorului final in cadrul grupului;

d) orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la furnizarea unei imagini fidele asupra intreprinderii respective.

5.86 Pentru fiecare filiala, societate asociata sau alte intreprinderi, in care se detin titluri de participare strategice pe care directorii si administratorii le considera semnificative pentru activitatea societatii in cauza, trebuie prezentate urmatoarele informatii:

a) numele filialei, al societatii asociate sau al altor societati in care se detin titluri de participare strategice ;
b) adresa sediului si tara unde a fost infiintata;
c) natura activitatii desfasurate;
d) tipul de actiuni si procentul pe care intreprinderea in cauza il detine in cadrul respectivei filiale sau societati asociate;
e) data sfarsitului ultimului exercitiu financiar al filialei (societatii asociate);
f) profitul sau pierderea acesteia pentru acel exercitiu;
g) totalul capitalului social si al rezervelor acesteia la sfarsitul acelui exercitiu financiar.

Copyright © Contact | Trimite referat