ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AUDITULUI FINANCIAR referat
3.1.Organizarea auditului financiar
Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Cadrul juridic pentru organizarea activitatii de audit financiar si reglementarea organizarii independente a profesiei de auditor financiar este dat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (republicata) privind activitatea de audit financiar.
Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile O.U.nr.75/1999
Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in exercitarea independenta a profesiei pot desfasura:
a) activitatea de audit financiar;
b) activitatea de audit intern;
c) activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;
d) activitati de asigurare a managementului financiarcontabil;
e) activitati de pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
f) activitati de expertiza contabila;
g) activitati de evaluare;
h) activitati de reorganizare judiciara si lichidare.
(3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitatile economico-financiare enumerarte mai sus cu conditia respectarii reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei.
Auditorii financiari, in exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.
Camera Auditorilor Financiari din Romania, persoana juridica autonoma,este o organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrative care, in numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.
Camera are urmatoarele atributii:
1) elaboreaza urmatoarele documente:
1.1) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, in vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:
- organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;
- atributiile si raspunderile Camerei;
- regulile de atribuire si atragere a calitatii de auditor financiar;
- cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;
- abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si procedura de disciplina;
1.2) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
1.3) standardele de audit;
1.4) programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale;
1.5) Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;
1.6) Regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari;
1.7) Normele privind procedurile minimale de audit;
2) atribuie calitatea de auditor financiar si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii;
3) organizeaza si urmareste programul de pregatire continua a auditorilor financiari;
4) controleaza calitatea activitatii de audit financiar;
5) promoveaza actualizarea legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, in concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;
6)elaboreaza normele interne privind activitatea Camerei;
7)retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;
8)asigura reprezentarea internationala a profesiei de auditor financiar din Romania;
9)emite reguli si proceduri in limitele si competentele stabilite in regulamentul de organizare si functionare, prin care sa se asigure respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
3.2.Functionarea auditului financiar
Cadrul juridic pentru functionarea activitatii de audit financiar si reglementarea exercitarii independente a profesiei de auditor financiar este dat de ORDONANTA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (republicata) privind activitatea de audit financiar.
Membrii Camerei, auditori financiari persoane fizice si juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.
Nu pot fi auditori financiari activi intr-o entitate economica sau, daca au fost desemnati de adunarea generala a entitatii economice respective, decad din aceasta calitate:
a)rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;
b)persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la entitatea economica auditata;
c)persoanele carora le este interzisa functia de administrator, potrivit legii;
d)persoanele care pe durata exercitarii profesiei de auditor financiar activ au atributii de control financiar in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.
Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
A. Persoanele fizice:
a) sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :
- sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
-au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
- au satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.
b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar ;
c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale ;
B. Persoanele juridice:
a) persoanele care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit trebuie sa satisfaca conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12 din OG.nr.75/1999
b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice ori societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12 din OG.nr.75/1999 ;
c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie persoane fizice sau societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A ori la art. 12 din OG.nr.75/1999 ;
Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de aptitudini profesionale, examen care certifica un nivel corespunzator de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.
Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este membru persoana activa a Camerei;
b) indeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entitati economice daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea economica respectiva are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.Prin incompatibilitate sau conflict de interese se intelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta in exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.
Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care indeplinesc conditiile de independenta prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
Persoanele care au calitatea de membru persoana activa a Camerei nu pot angaja sau desfasura activitati care prejudiciaza ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala, asa cum acestea sunt definite in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.