Structuri bilantiere utilizate in practica mondiala - intoducere - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: Structuri bilantiere utilizate in practica mondiala - intoducere

Proiect bilantul si situatia financiara a intreprinderilor

1. Elemente introductive
2. Bilantul contabil - generalitati
3. Intocmirea bilantului contabil
4. Structuri bilantiere utilizate in practica mondiala
5. Intocmirea si depunerea bilantului contabil

4. Structuri bilantiere utilizate in practica mondiala


Dupa cum am precizat anterior, situatiile financiare reprezinta documentul reprezentativ al analizei intregii activitati desfasurate in cursul anului.
Bilantul ofera o serie intrega de informatii referitoare la modul in care pot fi investite fondurile unui titular de patrimoniu, precum si la modul in care acestea pot fi formate. In acest sens se poate usor evidentia rezultatul financiar obtinut, ca urmare a consumarii si reproductiei de fonduri investite.In calitatea sa de model informational, bilantul are rolul de a stabili o serie de indicatori economico – financiari, ceea ce ii ofera caracterul de model contabil si informational, dar si de model de gestiune a valorilor materiale si banesti delimitate patrimonial.


4.1. Directivele Uniunii (Comunitatii) Europene

Pe plan international se incearca tot mai mult sa se faca o normalizare si o armonizare a sistemelor contabile. Normalizarea vizeaza conceperea normelor , ea realizandu-se in ultima vreme de I.A.S.C. (International Accounting Standards Committee) in timp ce armonizarea are drept atribut realizarea compatibilitatii intre diferitele norme existente la nivel comunitar.
Uniunea Europeana si-a concentrat eforturile pe linia armanizarii sistemelor de contabilitate si a intocmirii rapoartelor societatilor comerciale, fapt concretizat in elaborarea de directive, fiecarui stat membru revenindu-i obligatia incorporarii acestuia in legislatia proprie. Standardele de contabilitate anualereprezinta doar scheme teoretice in domeniu , cu aplicativitate practica directa pentru toate activitatile economice ce constituie obiectul activitatii intreprinderii.


a) Directiva a IV-a, elaborata la 25 iulie 1978, ofera doua scheme de bilant, dintre care una singura trebuie aplicata la alegere. Prima schema reprezinta bilantul contabil format orizontal (in cont), activul fiind descompus in sase rubrici, notate de la A la F, iar pasivul in cinci rubrici, notate de la A la E (A se vedea Tabelul 2).


Dintre principalele prevederi ale Directivei a IV-a, amintim:

· conturile anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a situatiei financiare a intreprinderii;
· interpretarea activitatilor economice se face potrivit conceptului juridico – economic al patrimoniului , prelevand totusi aspectul juridic;
· evaluarea obligatorie a posturilor din bilant pe baza metodei costului istoric;
· prevederile referitoare la conturile anuale nu se pot aplica in mod unitar tuturor intreprinderilor datorita deosebirilor de ordin juridic si marimii diferite a acestora.
b) Directiva a VII-a are ca obiect conturile consolidate si a fost adoptata la 13 iulie 1983 de catre Uniunea Europeana, fiin rezultatul studiilor pe plan international, a eforturilor de normalizare si de uniformizare in elaborarea si prezentarea conturilor consolidate.
c) Directiva a VIII-a cuprinde prevederi utile in domeniul unui control competent in materie de legalitate a bilanturilor incheiate de societatile comerciale.

4.2. Bilantul, potrivit normelor contabile internationale

In anul 1973 a luat fiinta International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.), al carui obiectiv principal il constituie dezvoltarea standardelor internationale de contabilitate.
Conform Normei de contabilitate IAS 1 revizuita in 1997, bilantul trebuie sa cuprinda elementele randuri care prezinta, cel putin, valorile din Tabelul 3

Bilant contabil

„Alte elemente – randuri, titluri si subtotaluri trebuie prezentate in bilant atunci cand un Standard International de Contabilitate o cere sau cand o astfel de prezentare este necesara pentru a prezenta fidel pozitia financiara a intreprinderii”

La punctul 72, norma prevede:

„O intreprindere trebuie sa prezinte, fie in bilant fie in notele la acestea alte subclasificar ale elementelor – randuri prezentate, clasificate intr-o maniera corespunzatoare activitatii intreprinderii. Fiecare element trebuie subclasificat, atunci cand este cazul, duoa natura sa, iar sumele de platit sau de incasat de la intreprinderea mama, filiale si intreprinderi asociate si alte parti afiliate trebuie prezentate separat”

4.3. Bilantul contabil, potrivit conceptiei americane

Caracteristic intreprinderilor americane este faptul ca nu sunt obligate sa intocmeasca un bilant contabil (Balance sheet) conform unui cadru sau a unei scheme standardizate.Bilantul contabil poate fi prezentat fie vertical (in forma de lista), fie in format orizontal (in cont).
Bilantul in lista are forma din Tabelul 4

Tabelul 4

BILANT

ASSETS (Active)
Current assets (active circulante)
Tangible assets (imobilizari corporale)
Intangible assets (imobilizari necorporale)
TOTAL ASSETS (Total active)
LIABILITIES (Datorii)
Current liabilities (Datorii pe termen scurt)
Long term liabilities (Datorii pe termen scurt)
OWNER’S EQUITY (Capitaluri proprii)
Capital (Capital)
Retained earnings (rezerve)
TOTAL LIABILITIES and OWNER’S QUITY (Total Datorii si Capitaluri proprii)

La infiintarea sa, intreprinderea nu dispune de rezerve, acestea constituindu-se ulterior prin virarea unei parti din beneficiu. Beneficiul net (net income)este supus repartizarii, care consta in distribuirea de dividende si constituirea rezervelor (accumulated retained earnings) care se cumuleaza cu cele existente la inceputul anului precedent.
Ecuatia de baza a bilantului, in sistemul american, va fi:

Activ – Datorii = Capitaluri proprii

Aceasta modalitate de abordare a b

ilantului este de natura juridica si are rolul de a evidentia ponderea datoriilor in activul intreprinderii.


4.4. Bilantul contabil potrivit conceptiei anglo - saxone

In ceea ce priveste contabilitatea anglo – saxona, legea societatilor comerciale propune doua modele (forme) de bilant: vertical sau in lista si orizontal sau in cont, societatea avand posibilitatea de alegere a modelului care este adaptat conditiilor lor. Odata ales, bilantul nu mai poate fi schimbat de la o perioada la alta, decat in anumite situatii specifice care trebuie justificate.
Modelul de bilant format vertical (in lista) este mult mai utilizat, criteriul fundamental de analiza a datoriilor fiind distinctia intre datoriile scadente sub un an si cele peste mai mult de un an. Spre deosebire de acesta, bilantul in format orizontal (in cont) se apropie mai mult de forma de prezentare a acestuia in tarile Europei continentale, si prezinta urmatoarele caracteristici:
· nu permite calculul activului sau pasivului net curent;
· in categoria datoriilor sunt incluse si capitalurile proprii, deoarece acestea pot fi interpretatate ca fiind datorii pe termrn lung;
· datoriile propriu – zise nu sunt diferentiate in functie de scadenta acestora.
In ambele formate sunt utilizate urmatoarele criterii de clasificare:
- abordarea functionala pentru posturile de activ
- gradul de exigibilitate pentru posturile de pasiv
in general, in contabilitatea anglo – saxona, activele figureaza in bilant la valoarea lor neta contabila. Analiza valorilor brute si a amortizarilor cumulate sau a provizioanelor pentru depreciere este furnizata in anexa. Avand in vedere faptul ca formatul vertical (in lista) este cel mai des utilizat, se va prezenta in continuare acest model de bilant (Tabelul 5).

Bilant contabil

Called up share capital not paid (Capital subscris nevarsat)Fixed assets (Imobilizari) Intangible fixed assets (Imobilizari necorporale) Tangible fixed assets (Imobilizari corporale) Investments – fixed assets (Imobilizari financiare)Current assets (Activ circular) Stocks (Stocuri) Debtors (Debitori) Investments – current assets (Titluri de plasament) Cash at bank and in hand (Disponibilitati)Prepayments and accrued income (Cheltuieli inregistrate in avans si venituri de primit)Creditors: amounts falling due within one year (Creditori cu scadenta sub un an)Net current assets (Activ net curent)Total assets less curent liabilities (Activul total (–) Datorii curente)Creditors: amounts fallingdue after more than one year (Creditori cu scadenta mai mare decat un an)Provisions for liabilities and charges (Provizioane pentru riscuri si cheltuieli)Accruals and deferred income (Cheltuieli de platit si venituri constatate in avans)Capital and reserves (Capitaluri proprii) Calld up share capital (Capital) Share premium account (Prime de emisiune) Revaluation reserve (Rezerve din reevaluare) Other reserve (Alte rezerve) Profit and loss account (Rezultat reportat)


4.5. Bilantul, potrivit conceptiei franceze

La data de 27.04.1982 a fost adoptat in Franta Planul Contabil General (P.C.G.). Potrivit acestuia, orice persoana fizica sau juridica avand calitatea de comerciant trebuie za intocmeasca la inchiderea exercitiului conturi anuale care reprezinta punctul final al circuitului contabil si consecinta inregistrarilor contabile si a inventarului.
Portivit prevederilor P.C.G. 1982, intreprinderile au posibilitatea sa prezinte conturile anuale prin unul dintre urmatoarele trei sisteme:
a) Sistemul de baza (B): comporta dispozitii contabile minimale de care trbuie sa tina cont intreprinderile mari si mijlocii;
b) Sistemul abreviat sau simplificat (A): vizeaza intreprinderile de dimensiune modesta, care nu justifica recursul la sistemul de baza;
c) Sistemul dezvoltat (C): propune documente mai complexe care scot in evidenta analiza datelor necesare studiului gestiunii intreprinderii.

Redactarea conturilor anuale trebuie sa se supuna unor prevederi care vizeaza:
a) Principii generale de prezentare:
1. Cele trei conturi anuale trebuie sa cuprinda atatea rubrici si posturi, incat sa ofere o imagine fidela a patrimuniului, situatiei financiare si rezultatului intreprinderii;
2. In posturile de bilant si conturile de rezultate vor figura si valorile aferente exercitiului precedent;
3. Principiul permanentei metodelor de prezentare a conturilor anuale;
4. Principiul necompensarii;
5. Sistemele de prezentare a documentelor de sinteza.

b) Regulile particulare de prezentare a bilantului
1.Bilantul format orizontal (in cont), constituie o modalitate de prezentare atat de Codul de Comert, cat si de P.C.G.
2.Bilantul este prezentat inaintea afectarii (repartizarii) rezultatului
3.Principiile de clasificare a elementelor patrimoniale statueaza clasificarea elementelor de pasiv, potrivit destinatiei lor, iar a celor de pasiv potrivit provenientei lor.