Intocmirea si depunerea bilantului contabil - intoducere - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: Intocmirea si depunerea bilantului contabil - intoducere

Proiect bilantul si situatia financiara a intreprinderilor

1. Elemente introductive
2. Bilantul contabil - generalitati
3. Intocmirea bilantului contabil
4. Structuri bilantiere utilizate in practica mondiala
5. Intocmirea si depunerea bilantului contabil

5. Intocmirea si depunerea bilantului contabil


Conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, toti agentii economici au obligatia sa intocmeasca si sa depuna bilantul contabil la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de sta judetene , respectiv a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare municipale, respectiv ale sectoarelor, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata.


Regiile autonome, companiile/societatile natioale si societatile comerciale, care au in subordine societati din tara, fara personalitate juridica, vor verifica si centraliza balantele de verificare a conturilor sintetice ale acestora, intocmind bilantul contabil centralizat al regiei, companiei/societatii nationale sau societatii.
Societatile comercial ecare au in subordine subunitati care isi desfasoara activitatea si au sediul in strainatate vor evalua, in lei, rulajele si soldurile exprimate in valuta din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar de la 31.12.N, si acestea se vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile econmico – financiare desfasurate in tara.


Agentii economici vor inscrie datele de identificare (unitatea, adresa, telefon sau fax si numarul de la Registrul comertului), precum si cele referitoare la incadrarea corecta in forma de organizare si codul fiscal, fara a se folosi prescurtari sau initiale.


Bilantul contabil anual, precum si raportul de gestiune se semneaza de catre administratorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar – contabil, ioar in lipsa acestora de catre inlocuitorii lor de drept.
Bilantul contabil se depune la termenul prevazut de lege, impreuna cu o copie dupa codul fiscal, raportul de gestiune (raportul administratorilor), procesul verbal al Adunarea Generala a Asociatilor sau Actionarilor, o copie dupa balanta d

e verificare a conturilor sintetice, precum si raportul in forma scurta (acolo unde este cazul), intocmit de persoanele imputernicite conform legii cu verificarea si certificarea acestuia.


Agentii economici care nu au desfasurat activitate de nu vor intocmi bilant contabil, ci vor depune o declaratie pe propria raspundere la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de sta judetene , respectiv a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare municipale, respectiv ale sectoarelor, din care sa rezulte toate datele de identificare a societatii:
- denumirea completa
- adresa si numarul de telefon
- nmarul de inregistrare la registrul comertului
- cod fiscal
- capitalul social

bilantul contabil, precum si declaratiile agentilor economici vor fi depuse pana cel tarziu la data de 15 aprilie N+1 la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de sta judetene , respectiv a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare municipale, respectiv ale sectoarelor.