Taxa pe valoarea adaugata TVA - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: Taxa pe valoarea adaugata TVA

EVOLUTIA IMPOZITELOR INDIRECTE IN ROMANIA
IN PERIOADA 1990 – 2004
SI INFLUENTA LOR ASUPRA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE


2.Taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.)

2.1. Evolutia reglementarilor privind TVA in Romania

1. Prezentare generala a impozitelor indirecte
2. Taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.)
3. Monopoluri fiscale si accize
4. Taxe vamale si taxa de timbru

Impactul TVA asupra economiei mondiale a avut loc pentru prima data in Franta la initiativa lui M. Laure, in 1954. Franta generalizeaza aplicarea TVA in 1968. Astazi in peste 70 de tari TVA isi gaseste un loc foarte important in cadrul sistemului fiscal.
Introducerea TVA in Romania a avut loc in conditiile trecerii la economia de piata (impozitul pe circulatia marfurilor ce functiona in economie ca un impozit indirect nu-si mai avea justificarea). Introducerea TVA in locul impozitului pe circulatia marfurilor a fost primul pas facut pe linia reformei fiscale in Romania; pentru aceasta, au fost necesare o serie de masuri pregatitoare. Astfel, numarul cotelor de impozit pe circulatia marfurilor aferente bunurilor si serviciilor a fost redus la 5 (anume : 3%, 5%, 7%, 10%, 15%), iar anumite produse si articole de lux au intrat sub incidenta accizelor. Dupa emiterea unor acte normative pregatitoare, TVA a fost introdusa in Romania prin OG nr 3 / 1992, cu incepere de la 1 ianuarie 1993 (ulterior introducerea a fost amanata pentru 1 iulie acelasi an). In continuare, reglementarile referitoare la TVA au fost modificate si completate printr-o lunga serie de acte normative (vezi anexa “Reglementari cu privire la TVA”).<br> TVA reprezinta un impozit indirect care, spre deosebire de impozitul pe circulatia marfurilor, se aplica pe intreg circuitul economic pana la utilizatorul final, insa numai la valoarea adaugata in fiecare faza a acestui circuit.

2.2. Caracterizarea TVA conform ultimelor reglementari

Taxa pe valoarea adaugata reprezinta venit al bugetului de stat, din categoria impozitelor indirecte, care se aplica asupra operatiunilor privind livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobile, importul de bunuri, prestarile de servicii, precum si operatiunile asimilate acestora.
Cea mai recenta reglementare legata de TVA este data de O.G. nr.17 / 15 martie 2000, impreuna cu Normele de aplicare (H.G. nr.401/ 26 mai 2000).
In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile cu plata, precum si cele asimilate acestora, potrivit prezentei ordonante de urgenta, efectuate de o maniera independenta de catre contribuabili, privind:
a) livrari de bunuri mobile si/sau prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza: vanzare, schimb, aport in bunuri la capitalul social;
b) transferul proprietatii bunurilor imobile intre contribuabili, precum si intre acestia si persoane fizice;
c) importul de bunuri;
d) serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania in conformitate cu criteriile de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Prin contribuabili se intelege: - persoanele juridice; - persoanele fizice, asociatiile familiale, precum si asociatiile civile fara personalitate juridica, autorizate, care realizeaza venituri in Romania din activitati desfasurate pe baza liberei initiative; - alte persoane decat cele prevazute mai sus, asociatii sau organizatii de orice fel care desfasoara in Romania activitati cu caracter economic, social, cultural, politic, sindical, filantropic, religios sau de natura publica; - institutiile publice; - reprezentantele societatilor comerciale sau ale organizatiilor economice straine, precum si alte organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania. Sunt asimilate cu livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii:
a) vanzarea cu plata in rate, inchirierea unor bunuri pe baza de contract, precum si inchirierea unor bunuri cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data stabilita prin contract;
b) preluarea de catre contribuabili a unor bunuri care fac parte din activele societatii comerciale pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii. Se excepteaza de la aceste prevederi bunurile si/sau serviciile acordate in mod gratuit, in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege;
c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul contribuabililor, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri;
d) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite. Operatiunile privind schimbul de bunuri au efectul a doua livrari separate. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de catre 2 sau mai multi contribuabili, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare operatiune se considera o livrare separata, fiind impozitata distinct, chiar daca bunul respectiv este transferat direct beneficiarului final.
Acelasi regim se aplica si pentru schimbul de prestari de servicii.
Nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:
a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile cu caracter social-filantropic;
b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
e) institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive;
f) Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania". Contribuabilii prevazuti la alin. 1 sunt supusi taxei pe valoarea adaugata, daca realizeaza direct sau prin unitati subordonate alte operatiuni impozabile decat cele mentionate la alineatul precedent.
Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor situate pe teritoriul Romaniei. Bunurile provenite din import sunt impozabile in Romania la inregistrarea declaratiei vamale dupa intrarea acestora in tara. Prestarile de servicii sunt impozabile in Romania cand locul prestarii se considera a fi in Romania in conformitate cu criteriile de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

Operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se clasifica, din punct de vedere al regulilor de impozitare, dupa cum urmeaza:
a) operatiuni impozabile obligatoriu, la care se aplica cota stabilita prin prezenta ordonanta de urgenta. Pentru aceste operatiuni taxa se calculeaza asupra sumelor obtinute din vanzari de bunuri sau din prestari de servicii, la fiecare stadiu al circuitului economic pana la consumatorul final inclusiv. Din taxa facturata corespunzator sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate se scade taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
b) operatiuni la care se aplica cota zero. Pentru aceste operatiuni furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de deducere a taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
c) operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata. Aceste operatiuni sunt reglementate prin lege si nu se admite extinderea lor prin analogie, iar furnizorii sau prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxei aferente intrarilor destinate realizarii produselor sau serviciilor scutite de taxa, daca prin lege nu se prevede altfel. Livrarea de utilaje si echipamente, precum si prestarile de servicii, legate nemijlocit de operatiunile petroliere realizate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, in baza Legii petrolului nr. 134/1995, se vor efectua cu scutire de taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorii si prestatorii de servicii vor deduce taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate acestor operatiuni. Regimul prevazut la alineatul precedent se aplica si livrarilor de utilaje si echipamente, precum si prestarilor de servicii aferente obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni".

Operatiuni scutite

Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni:
A. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de:
a) unitatile sanitare, inclusiv veterinare, si de asistenta sociala: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire si asistenta, centre de integrare pentru terapie ocupationala, centre-pilot pentru tineri cu handicap, camine de batrani si de pensionari, case de copii, statii de salvare si altele, autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala; unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala in statiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de catre contribuabilii autorizati care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament;
b) unitatile si institutiile de invatamant cuprinse in sistemul national de invatamant aprobat prin Legea invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) unitatile care desfasoara, potrivit legii, activitati de cercetare-dezvoltare si inovare si executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum si actiuni componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica sau ale Planului national de cercetare, dezvoltare si inovare. Acelasi regim se aplica si unitatilor care desfasoara, potrivit legii, astfel de activitati cu finantare in parteneriat international, regional si bilateral;
d) avocatii si notarii, indiferent de forma de exercitare a profesiei; gospodariile agricole individuale;
e) cantinele organizate pe langa asociatiile, organizatiile si institutiile publice care, potrivit art. 3, nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, precum si cele de pe langa unitatile scutite potrivit lit. a), b) si c);
f) casele de economii, fondurile de plasament, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit si alte societati de credit, casele de schimb valutar;
g) societatile de investitii financiare, de intermediere financiara si de valori mobiliare;
h) 1. Banca Nationala a Romaniei, pentru operatiunile specifice reglementate in mod expres prin Legea nr.101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei;
h) 2. bancile, persoane juridice romane, constituite ca societati comerciale, sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, precum si alte persoane juridice autorizate prin lege sa desfasoare activitati bancare, pentru activitatile permise bancilor prin Legea bancara nr.58/1998, cu exceptia urmatoarelor operatiuni: vanzarile de imobile catre salariati; tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor; operatiunile de leasing financiar; inchirierea de casete de siguranta; tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase, obiecte confectionate din acestea, pietre pretioase; prestarile de servicii care nu sunt efectuate in exclusivitate de banci, ca de exemplu: expertizare de studii de fezabilitate, acordarea de consultanta, evaluari de patrimoniu, inchirieri de spatii, cazare;
h) 3. Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati - S.A. si Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A.;
i) societatile de asigurare si/sau reasigurare, inclusiv intermediarii in astfel de activitati;
j) Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. si contribuabilii autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, pentru activitatile de organizare si exploatare a jocurilor de noroc;
k) sunt, de asemenea, scutite:
k1. lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere, executate pentru monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de razboi si ale Revolutiei din decembrie 1989;
k2. incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, targuri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci;
k3. activitatea de taximetrie desfasurata de persoane fizice autorizate, precum si operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole;
k4. editarea, tiparirea si/sau vanzarea de manuale scolare si/sau de carti, exclusiv activitatea cu caracter de reclama si publicitate; realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate; productia de filme, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate, destinate difuzarii prin televiziune;
k5. proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum si produse ortopedice;
k6. uniforme pentru copiii din invatamantul prescolar si primar;
k7. articole de imbracaminte si incaltaminte pentru copiii in varsta de pana la un an;
k8. aportul de bunuri la capitalul social al societatilor comerciale;
k9. transportul fluvial al localnicilor in Delta Dunarii si pe relatiile Orsova-Moldova Noua, Braila-Harsova, Galati-Grindu;
k10. activitatile specifice desfasurate in zona libera de contribuabilii autorizati in acest scop;
k11. activitatile contribuabililor cu venituri din operatiuni impozabile in sensul prezentei ordonante de urgenta, declarate organului fiscal competent sau, dupa caz, realizate, de pana la 50 milioane lei anual; activitatile care indeplinesc conditiile unor operatiuni impozabile desfasurate de contribuabilii prevazuti la art. 3, cu venituri de pana la 50 milioane lei anual, realizate din astfel de operatiuni. In situatia realizarii unor venituri superioare plafonului prevazut mai sus, contribuabilii mentionati la alineatul precedent devin platitori de taxa pe valoarea adaugata in conditiile si la termenele stabilite la art. 25. Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata contribuabilii respectivi nu mai beneficiaza de scutire chiar daca ulterior realizeaza venituri inferioare plafonului prevazut mai sus;

B. Operatiunile de import:
a) bunurile din import scutite de taxe vamale prin Tariful vamal de import al Romaniei, prin legi sau prin hotarari ale Guvernului. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata bunurile din import pentru care in legislatie se prevede exceptarea, exonerarea, abolirea sau desfiintarea taxelor vamale;
b) marfurile importate si comercializate in regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
c) materiile prime si materialele importate, destinate exclusiv realizarii de produse finite care sunt exportate in termen de 45 de zile de la data efectuarii importului, pe baza de certificat eliberat in conditii stabilite de Ministerul Finantelor;
d) bunurile introduse in tara fara plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
e) reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate;
f) bunurile din import similare bunurilor din tara, scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit legii. Acelasi regim se aplica pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania potrivit criteriilor de teritorialitate stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
g) mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri provenite din strainatate care se introduc direct in zonele libere conform art. 13 din Legea nr.84/1992 privind regimul zonelor libere;
h) licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si altele de aceasta natura, destinate activitatii de radio si televiziune;
i) importul de bunuri efectuat de institutiile publice, direct sau prin comisionari, finantate din imprumuturi contractate de pe piata externa cu garantie de stat.

Contribuabilii care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata pot opta pentru plata acestei taxe, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se da de Ministerul Finantelor prin organele fiscale teritoriale si se refera la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adaugata, iar aplicarea se face incepand cu data de intai a lunii urmatoare datei aprobarii.

Platitorii

Conform O.G.nr.17 / 2000, taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se plateste de catre: - contribuabilii inregistrati la organele fiscale competente ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobile si/sau pentru prestarile de servicii supuse taxei pe valoarea adaugata in cotele prevazute la art. 17; - titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct, prin comisionari sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularului operatiunii de import; - persoanele fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora; - persoanele juridice sau fizice cu sediul sau cu domiciliul stabil in Romania, pentru bunurile din import inchiriate, precum si pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, referitoare la: operatiuni de leasing; cesiuni si/sau concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare; servicii de publicitate; serviciile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, expertilor contabili si alte servicii similare; prelucrarea de date si furnizarea de informatii; operatiuni bancare si financiare; punerea la dispozitie de personal. In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni impozabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Contribuabilul care inscrie taxa pe valoarea adaugata pe o factura sau pe un document legal aprobat este obligat sa achite suma respectiva la bugetul de stat chiar daca operatiunea in cauza nu este impozabila potrivit ordonantei de urgenta mentionate.
Obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data efectuarii livrarii de bunuri mobile, transferului proprietatii bunurilor imobile si/sau prestarii serviciilor. Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii cu plata in rate obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata intervine la data prevazuta pentru plata ratelor. Cotele aplicate operatiunilor impozabile sunt cele in vigoare la data la care ia nastere obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata.

Pentru operatiunile prevazute mai jos obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
a) data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul importurilor de bunuri;
b) termenele de plata pentru ratele prevazute in contractele de leasing pentru operatiunile de leasing;
c) data vanzarii bunurilor catre beneficiari, in cazul operatiunilor efectuate prin intermediari sau prin consignatie;
d) data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea de catre contribuabili a unor bunuri din activele societatii comerciale pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
e) data documentelor prin care se confirma prestarea de catre contribuabili a unor servicii in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru alte persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
f) data colectarii monedelor din masina pentru marfurile vandute prin masini automate.

Taxa pe valoarea adaugata devine exigibila atunci cand organul fiscal este indreptatit sa solicite platitorilor de taxa pe valoarea adaugata plata taxei datorate bugetului de stat. Exigibilitatea ia nastere, de regula, la data efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobile sau prestarii serviciilor. Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, exigibilitatea poate fi anticipata sau ulterioara faptului generator, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care se efectueaza continuu - energie electrica, termica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare -, precum si pentru cele la care se incaseaza, de regula, avansuri, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului pe baza de factura fiscala sau de alt document legal. Antreprenorii de lucrari imobiliare pot sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la efectuarea livrarilor, in conditii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
Baza de impozitare reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. Baza de impozitare este determinata de:
a) preturile negociate intre vanzator si cumparator, precum si alte cheltuieli datorate de cumparator pentru livrarile de bunuri si care nu au fost cuprinse in pret. Aceste preturi cuprind si accizele stabilite potrivit normelor legale;
b) tarifele negociate pentru prestarile de servicii;
c) suma rezultata din aplicarea cotei de comision sau suma convenita intre parteneri pentru operatiunile de intermediere;
d) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile de productie ale bunurilor preluate din activele societatii de catre contribuabili pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
e) valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile importate;
f) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile aferente serviciilor prestate de contribuabili in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia sau pentru alte persoane fizice ori juridice in mod gratuit;
g) preturile vanzarilor efectuate din depozitele vamii sau preturile stabilite prin licitatie.

Nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:
a) remizele si alte reduceri de pret acordate de furnizor direct clientului; bunurile acordate de furnizori clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate;
b) penalizarile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;
c) dobanzile percepute pentru: plati cu intarziere, vanzari cu plata in rate sau la termene de peste 90 de zile, operatiuni de leasing;
d) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;
e) ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare;
f) sumele incasate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale de catre contribuabilii inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si care sunt destinate finantarii investitiilor, acoperirii diferentelor de pret si de tarif, finantarii stocurilor de produse cu destinatie speciala.
In cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, suma impozabila va fi redusa corespunzator.
Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de prezenta ordonanta de urgenta asupra bazei de impozitare determinate in conditiile art. 13.
In ceea ce priveste cotele de impozitare, O.G.3 / 1992 prevede aplicarea asupra bazei de impozitare a urmatoarelor cote : cota normala de 18%; cota 0% pentru anumite situatii. Aceasta din urma se aplica asupra : operatiunilor de export de bunuri si servicii efectuate de agentii economici cu sediul in Romania; serviciilor prestate de comisionari sau intermediari ce intervin in opratiunile de export; unele vanzari de bunuri si servicii catre persoane fizice sau jurudice nerezidente in Romania , etc.
Prima schimbare a cotelor de impunere (de fapt o completare) a fost adusa in 1995, prin introducerea cotei reduse de 9%, alaturi de cele deja existente. Lista privind produsele asupra carora se aplica aceasta cota a fost modificata in mai multe randuri.
Cotele de impunere au fost schimbate in 1998, prin O.G. nr 2 / 1998 , publicata in M.O. nr. 31/ 28 ian.1998. Se stabileau 3 cote de TVA : cota de 22 %, cota redusa de 11 %, cota 0 %. Aceasta crestere a cotelor s-a relizat din dorinta autoritatilor de a mari veniturile bugetare.
Ultima modoficare a cotelor de impunere s-a realizat prin O.G.nr. 215 / dec 1999, reglementari care s-au pastrat pana in prezent.
In Romania se aplica urmatoarele cote:
A. Cota de 19% pentru operatiunile privind livrarile de bunuri mobile si transferurile proprietatii bunurilor imobile efectuate in tara, prestarile de servicii, precum si importul de bunuri, cu exceptia celor prevazute la lit. B.
B. Cota zero pentru:
a) exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili cu sediul in Romania, a caror contravaloare se incaseaza in valuta in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei. Prin derogare de la aceste prevederi, beneficiaza de cota zero exporturile de bunuri care se deruleaza in sistem barter;
b) transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat de contribuabili autorizati prin curse regulate, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;
c) transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate;
d) trecerea mijloacelor de transport de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate, intre Romania si statele vecine;
e) transportul si prestarile de servicii accesorii transportului, aferente marfurilor din import, efectuate pe parcurs extern si pe parcurs intern pana la punctul de vamuire si intocmire a declaratiei vamale;
f) livrarile de carburanti si/sau de alte bunuri destinate utilizarii sau incorporarii in nave si aeronave care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;
g) prestarile de servicii efectuate in aeroporturi, aferente aeronavelor in trafic international, precum si prestarile de servicii efectuate in porturi, aferente navelor de comert maritim, si pe fluvii internationale, facturate direct armatorilor sau agentilor de nave, marfa si/sau containere, care ii reprezinta pe armatori;
h) reparatiile la mijloacele de transport, contractate cu beneficiari din strainatate;
i) alte prestari de servicii efectuate de contribuabili cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate, a caror contravaloare se incaseaza in valuta in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei;
j) materialele, accesoriile si alte bunuri care sunt introduse din teritoriul vamal al Romaniei in zonele libere, cu indeplinirea formalitatilor de export;
k) bunurile si serviciile in favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare si a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, pe baza de reciprocitate;
l) bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania;
m) bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;
n) constructia de locuinte, extinderea, consolidarea si reabilitarea locuintelor existente;
o) constructia de lacasuri de cult religios. Pentru operatiunile prevazute la lit. k), l), m), n) si o) aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea
taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii de:
a) operatiuni supuse taxei conform art. 17;
b) bunuri si servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede in mod expres exercitarea dreptului de deducere;
c) actiuni de sponsorizare, reclama si publicitate, precum si alte actiuni prevazute de legi, cu respectarea plafoanelor si destinatiilor prevazute in acestea. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta intre valoarea taxei facturate pentru bunurile livrate si serviciile prestate si a taxei aferente intrarilor, dedusa potrivit prevederilor alin. 1. Diferenta de taxa in plus sau in minus se regularizeaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe baza de deconturi ale platitorilor.
Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor contribuabilii sunt obligati:
a) sa justifice suma taxei prin documente intocmite conform legii de catre contribuabili inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
b) sa justifice ca bunurile in cauza sunt destinate pentru nevoile firmei si sunt proprietatea acesteia. Dreptul de deducere priveste numai taxa ce este inscrisa intr-o factura fiscala sau in alt document legal care se refera la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea operatiunilor prevazute la art. 18.

Contribuabilii care folosesc pentru nevoile firmei bunuri si servicii achizitionate au dreptul sa deduca integral taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, numai daca sunt destinate realizarii operatiunilor prevazute la art. 18. In situatia in care acestia realizeaza atat operatiuni prevazute la art. 18, cat si alte operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata sau care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, dreptul de deducere se determina in raport cu participarea bunurilor si/sau serviciilor respective la realizarea operatiunilor prevazute la art. 18.

Dreptul de deducere se exercita lunar prin retinerea din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate a taxei aferente intrarilor.

In cazul in care taxa aferenta intrarilor este mai mare decat taxa aferenta iesirilor diferenta se regularizeaza prin:
a) compensarea efectuata de contribuabil in limita taxei de plata rezultate din decontul lunii anterioare sau din deconturile lunilor urmatoare, dupa caz;
b) compensarea efectuata de organele fiscale in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de catre contribuabil, dupa cum urmeaza:

b)1. cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat de catre contribuabil;
b)2. cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat de furnizorii sau prestatorii acestuia, in limita taxei rezultate din facturile fiscale aferente bunurilor livrate si/sau serviciilor prestate beneficiarului care solicita compensarea, neachitate pana la data efectuarii controlului;

c) rambursarea efectuata de organele fiscale.
Rambursarea diferentei de taxa, ramasa dupa compensarea realizata conform art. 22, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare pe baza documentatiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor si a verificarilor efectuate de organele fiscale teritoriale. Rambursarea se efectueaza pentru contribuabilii din ale caror deconturi lunare depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa de rambursat timp de 3 luni consecutiv. Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, rambursarea se efectueaza lunar pentru contribuabilii care realizeaza:
a) operatiuni de export;
b) unitati productive noi, pana la punerea in functiune;
c) operatiuni de import-export si care au diferente de primit rezultate din actele constatatoare intocmite de organele vamale. Nu beneficiaza de rambursarea efectiva a sumelor de la bugetul de stat contribuabilii care nu au achitat total sau partial facturile furnizorilor si/sau prestatorilor din tara, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila.

Prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se stabilesc cazurile si conditiile in care, pentru anumite rambursari de taxa pe valoarea adaugata, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor solicita garantii personale sau solidare.
Contribuabilii care realizeaza operatiuni impozabile in sensul prezentei ordonante de urgenta au urmatoarele obligatii:
A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale:
a) sa depuna sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaratie de inregistrare fiscala, conform modelului aprobat de Ministerul Finantelor, in termen de 15 zile de la data eliberarii certificatului de inmatriculare, a autorizatiei de functionare sau a actului legal de constituire, dupa caz. Contribuabilii care devin platitori de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a depasirii plafonului de scutire prevazut la art. 6, ale caror conditii de desfasurare a activitatii s-au modificat sau au intervenit modificari legislative in sensul trecerii activitatii desfasurate de la regimul de scutire la cel de impozitare, ulterior inregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea, in vederea atribuirii de cod fiscal, precedat de litera "R" care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata. Atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata se face cu data de intai a lunii urmatoare;
b) sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitor de taxa in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.
B. Cu privire la intocmirea documentelor:
a) sa consemneze livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii in facturi fiscale sau in documente legal aprobate si sa completeze toate datele prevazute de acestea. Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoarea adaugata mai mare de 20 milioane lei, la aceste documente se anexeaza si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
b) contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati sa solicite de la furnizori sau prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate pentru toate bunurile si serviciile achizitionate si sa verifice intocmirea corecta a acestora, iar pentru facturile fiscale cu o valoare a taxei pe valoarea adaugata mai mare de 20 milioane lei, sa solicite si copia de pe documentul legal care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorului sau prestatorului;
c) contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata nu au obligatia sa emita facturi fiscale in cazul urmatoarelor operatiuni:
c)1. transport cu taximetre, precum si transport de persoane pe baza de bilete de calatorie si abonamente;
c)2. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii consemnate in documente specifice aprobate prin acte normative in vigoare;
c)3. vanzari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru populatie, pe baza de documente fara nominalizari privind cumparatorul;
d) importatorii sunt obligati sa intocmeasca declaratia vamala de import, direct sau prin reprezentanti autorizati, si sa determine, potrivit legii, valoarea in vama, taxele vamale, alte taxe si accizele datorate de acestia si, pe baza acestora, sa calculeze taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat.
C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
a) sa tina evidenta contabila potrivit legii, care sa le permita sa determine baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata facturata pentru livrarile si/sau prestarile de servicii efectuate, precum si cea deductibila aferenta intrarilor. Documentele justificative care nu sunt procurate pe caile stabilite prin norme legale si nu sunt corect intocmite nu pot fi inregistrate in contabilitate, iar bunurile ce fac obiectul tranzactiilor respective vor fi considerate fara documente legale de provenienta si se sanctioneaza potrivit Legii nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. Contribuabilii care realizeaza operatiuni impozabile au obligatia sa asigure conditiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul taxei pe valoarea adaugata;
b) sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare, decontul de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor;
c) sa furnizeze organelor fiscale toate justificarile necesare in vederea stabilirii operatiunilor impozabile executate atat la sediul principal, cat si la subunitati;
d) sa contabilizeze distinct veniturile si cheltuielile determinate de operatiunile asocierilor in participatiune. Drepturile si obligatiile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile potrivit contractului incheiat intre parti. La sfarsitul perioadei de raportare veniturile si cheltuielile, inregistrate pe naturi, se transmit pe baza de decont fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie. Sumele decontate intre parti fara respectarea prevederilor mentionate la alineatul precedent se supun taxei pe valoarea adaugata, in cotele prevazute de lege.
D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata:
a) sa achite taxa datorata, potrivit decontului intocmit lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare;
b) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import definitiv, la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale. Prin derogare de la prevederile lit. b), se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 120 de zile, pentru utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru masinile agricole. De asemenea, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 60 de zile, pentru materiile prime care nu se produc in tara sau sunt deficitare, importate in vederea realizarii obiectului de activitate. Atestarea dreptului de a beneficia de suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata in vama se face prin certificat eliberat in conditii stabilite de Ministerul Finantelor;
c) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor de leasing, corespunzator sumelor si termenelor de plata prevazute in contractele incheiate cu locatori/finantatori din strainatate. In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, bunurile care au facut obiectul acestuia trec in proprietatea beneficiarului, se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru valoarea la care se face transferul de proprietate a bunurilor respective;
d) sa achite taxa datorata bugetului de stat anterior datei depunerii cererii la organul fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in caz de incetare a activitatii.

Formularele pentru facturi fiscale, borderourile zilnice de vanzare, incasare si alte documente necesare in vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor si sunt obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
Corectarea taxei facturate in facturi fiscale in mod eronat de catre un contribuabil se va efectua astfel:
a) in cazul in care factura fiscala nu a fost transmisa de la contribuabilul inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, aceasta se anuleaza si se emite o factura fiscala noua;
b) in cazul in care factura fiscala a fost transmisa beneficiarului, corectarea erorilor se efectueaza prin emiterea unei noi facturi fiscale cu semnul minus sau in rosu si concomitent se emite o noua factura fiscala corecta. Factura fiscala de corectare va fi inregistrata in jurnalul de vanzari, respectiv de cumparari, si reflectata in deconturile intocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar pentru luna in care a avut loc corectarea.

Pentru bunurile livrate in anul 2000, a caror contravaloare a fost incasata sub forma de abonamente in anul 1999 cu cota de 11% de taxa pe valoarea adaugata, cota aplicata este cea in vigoare la data incasarii abonamentelor respective.

Organele fiscale au dreptul sa efectueze verificari si investigatii la platitorii taxei pe valoarea adaugata privind respectarea acestei ordonante de urgenta, inclusiv asupra inregistrarilor contabile. In acest scop contribuabilii au obligatia sa prezinte evidentele si documentele aferente sau orice alte elemente ce pot avea legatura cu verificarea. In situatia in care in urma verificarii efectuate rezulta erori sau abateri de la normele legale, organele fiscale au obligatia de a stabili cuantumul taxei pe valoarea adaugata deductibile si facturate si de a proceda la urmarirea diferentei de plata sau la restituirea sumelor incasate in plus, dupa caz. In cazul in care facturile fiscale, evidentele contabile sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare lipsesc ori sunt incomplete in ceea ce priveste cantitatile, preturile si/sau tarifele practicate pentru livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, organele fiscale vor proceda la impozitare prin estimare.

Diferentele in minus constatate la verificarea taxei pe valoarea adaugata se platesc in termen de 15 zile de la data incheierii actului de control impreuna cu majorarile de intarziere aferente, iar cele in plus se restituie in acelasi termen sau se compenseaza cu platile ulterioare.
Pentru neplata integrala sau a unei diferente din taxa pe valoarea adaugata in termenul stabilit, contribuabilii datoreaza majorari de intarziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani