BAZA DE STUDIU PRIVIND REGLEMENTAREA, CALCULUL SI CONTABILIZAREA UNOR IMPOZITE SI TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: BAZA DE STUDIU PRIVIND REGLEMENTAREA, CALCULUL SI CONTABILIZAREA UNOR
IMPOZITE SI TAXE
DATORATE BUGETULUI DE STAT Lucrare diploma

CAP II BAZA DE STUDIU PRIVIND REGLEMENTAREA, CALCULUL SI CONTABILIZAREA UNOR
IMPOZITE SI TAXE
DATORATE BUGETULUI DE STAT

CAP I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE

CAP II. BAZA DE STUDIU PRIVIND REGLEMENTAREA, CALCULUL SI CONTABILIZAREA UNOR IMPOZITE SI TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT

CAP III. DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIIND DATORIILE FISCALE

CAP IV. REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR DIRECTE

CAP V. REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR INDIRECTE


2.1. ISTORIC, FORMA JURIDICA, CONSTITUIREA
S.C. ”SPACUL” S.A. SIBIU este o societate comerciala pe actiuni constituita persoana juridica româna, în conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale si regiile autonome.
S.C. ”SPACUL” S.A. SIBIU a luat fiinta în 23.01.1991, data la care a fost înscrisa în REGISTRUL COMERTULUI si îsi are sediul în str. Vasile Pârvan, nr.14, SIBIU. Aceasta societate a provenit din Întreprindere de Morarit si Panificatie SIBIU care a fost transformata potrivit reglementarilor legii amintite mai sus.
Initial capitalul social a fost detinut de cele doua fonduri F.P.P. si F.P.S., adica 30% pentru F.P.P. si 70% F.P.S.
În urma procesului de privatizare prin cupoane si certificate de privatizare, S.C. ”SPACUL” S.A a fost inclusa în aceasta lista. Indicele de alocare, în urma subscrierii, a fost 2,15. restul actiunilor detinute de F.P.S. urmeaza a fi vândute prin licitatie.
S.C. ”SPACUL” S.A. desfasoara activitati lucrative în urmatoarele domenii: macinarea cerealelor, fabricarea si comercializarea produselor de morarit si panificatie, produselor fainoase si a altor produse alimentare din intern si din import de orice fel, prestari servicii, operatiuni de import-export în activitatea proprie, precum si transportul materiilor prime si produselor de panificatie morarit. Societatea comercializeaza produse si servicii din productia proprie sau de la terti, din tara si strainatate la preturi stabilite conform legilor în vigoare. Comercializarea se face prin magazine proprii cu vânzare en-gross sau cu amanuntul, în lei, la sediul, ateliere sectii de productie, piete, târguri si oboare, stradal si ambulant, în locuri special amenajate.
Capitalul social al întreprinderii la 31.12.1999 este de 12.170.575.000 lei si este împartit în 12.170.575 actiuni nominative în valoare de 1.000 lei/actiune. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor statului de functionare si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute în statut.
Obligatiile societati sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar actionarii raspund în limita valorii actiunilor ce le detin.
Dividendele vor fi distribuite asociatilor proportional cu numarul de actiuni detinute de fiecare din acestia. Conditiile participarii fondatorilor, administratorilor si personalului societatii la împartirea profitului se va stabili de adunarea generala pentru fiecare exercitiu financiar, De asemenea, adunarea generala stabileste si modul de constituire a altor fonduri din beneficiile obtinute de societate.


2.2 . ORGANIZAREA PRODUCTIEI SI A MUNCII.
STRUCTURA ORGANIZATORICA


Organele de conducere ale societatii sunt:
-Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) – formata din 3 persoane numite de FPS si FPP IV Muntenia;
-Consiliul de Administratie constituit din cei trei manageri:
- manager general;
- manager adjunct tehnic si de productie;
- manager economic,
care îsi desfasoara activitatea în baza contractului de management.
Structura functionala si operationala se prezinta în organigrama de tip piramidal, prezentata în Anexa numarul 1. Organigrama include în partea de sus organele si posturile de conducere la nivel superior sub care sunt redate succesiv celelalte dimensiuni organizatorice corespunzator pozitiei si dependentei lor ierarhice.
Astfel:
- nivelul 1 îl reprezinta AGA;
- nivelul 2 îl reprezinta Consiliul de Administratie condus de managerul general;
- nivelul 3 îl reprezinta directorii de departamente;
- nivelul 4 îl reprezinta serviciile, birourile, compartimentele, sectiile si atelierele;
- nivelul 5 îl reprezinta atelierele si formatiile de lucru subordonate sefilor de sectie si respectiv sefilor de atelier.
Numarul nivelelor ierarhice are o importanta deosebita, întrucât reducerea lui înseamna scurtarea circuitelor informatice si cresterea operativitatii deciziilor.
Activitatea economico-financiara este condusa de managerul economic care coordoneaza direct:
- biroul buget, venituri, beneficii;
- biroul balante credite;
- compartimentul CFI.
În atributiile managerului economic intra:
- elaborarea bugetului de venituri si de cheltuieli anuale, desfacerea si urmarirea lor;
- activitati legate de mijloace banesti de credite si rambursarea lor;
- evidenta contabila a mijloacelor fixe a materiilor prime si materialelor, a pieselor de schimb;
-analiza costurilor;
-activitatea de control financiar intern.


2.3. ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL-CONTABIL


Forma de contabilitate utilizata la SC „SPACUL” SA este maestru- sah, pe conturi corespondente. Aceasta forma de contabilitate dezvolta pe conturi corespondente rulajele debitoare si creditoare ale conturilor sintetice.
Documentele justificative sunt supuse prelucrarii contabile ( sortare, verificare, evaluare si control) si apoi înregistrate. Daca pentru acelasi fel de operatii exista mai multe documente justificative acestea se totalizeaza la perioade scurte cu ajutorul formularelor de tip „Document justificativ” care se întocmesc pentru debitul sau creditul contului ce reflecta operatiile.
Pentru înregistrarile ce nu au la baza documente justificative cumulative se întocmesc note de contabilitate.
Principalele formulare ce se utilizeaza sunt: „Jurnalul de înregistrare”, „Fisa sintetica sah”, „Balanta conturilor” si „Registrele auxiliare” ( pentru evidenta analitica).
Jurnalul de înregistrare este folosit pentru înregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare si stabilirea rulajelor lunare ale acestora. Pe masura înregistrarii în acest registru, documentele justificative, documentele cumulativesi notele de contabilitate li se atribuie un numar de ordine corespunzator datei la care au fost înregistrate.
Lunar, se totalizeaza Jurnalul de înregistrare, obtinându-se rulajul lunii respective fara a se reporta în luna urmatoare.
Acest total trebuie sa corespunda cu totalul rulajelor debitoare sau creditoare ale lunii respective din balanta de verificare sintetica.
Fisa sintetica serveste la evidenta sintetica a operatiilor economice si financiare. Atât pentru debitul cât si pentru creditul fiecarui cont sintetic se foloseste acelasi model de fisa.
Înregistrarile în fisa se fac cronologic si sistematic pe baza documentelor justificative, cumulative sau notelor de contabilitate, dupa caz. Înregistrarea în fisele sah este precedata de înregistrarea cronologica proprie jurnalului de înregistrare.
Registrele auxiliare pentru evidenta analitica au forma fiselor de cont analitic pentru valori materiale, fiselor de cont pentru operatiuni diverse, situatiilor si altor formulare specifice, utilizate în acest scop.
Înregistrarile în formulare folosite pentru evidenta analitica se fac sistematic si cronologic pe baza documentelor justificative în tot cursul lunii.
Balanta conturilor se întocmeste lunar pe baza fiselor sintetice sah. În cadrul sau se stabilesc soldurile si rulajele cumulate de la începutul anului, pentru fiecare cont sintetic în parte.
Pe baza înregistrarilor în contabilitatea analitica se întocmesc balantele lunare pentru conturile analitice.

2.4. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ÎN 1998- 2000

Datele necesare analizei se prezinta în Anexa 2, completata pe baza datelor din bilant, conform cerintelor analizei.
Din datele bilantului se constata o crestere a activului cu 709.000.000lei, ceea ce reflecta în principiu, o dinamica redusa a activelor firmei, conditiile unei rate mai ridicate a inflatiei. Sporirea activelor în 2000 s-a datorat cresterii cu 0.68% a activelor imobilizate în conditiile reducerii cu 0.32% a activelor rulante.
Analizand rezultatele obtinute pe baza ratelor specifice se constata urmatoarele (Anexa 3):
- raportul dintre activele circulante si imobilizari a scazut de la 0.36% la 0.32% ca urmare a ritmurilor diferite de modificare ceea ce reflecta o încetinire a rotatiei imobilizarilor.
- structura activului arata o pondere mare a grupei de imobilizari 73.34% în 1999 si 73.54% în 2000.
- mijloacele fixe au avut o evolutie favorabila, sporind de la 45,53 la 45,68, creând o imagine de stabilitate în activitatea si dezvoltarea firmei.
- numarul rotatiilor activului arata o crestere de la 1,332 la 1,667, deci o utilizare mai buna a acestuia în anul raportat, deci o eficienta mai ridicata. Acest indicator reflecta randamentul utilizarii patrimoniului.
- gradul de utilizare a capitalului social varsat reflecta o crestere, deci o utilizare mai eficienta care poate spori în viitor. Se constata în general o dezvoltare a activitatii firmei, însa în conditiile unui grad mai redus de elasticitate, de flexibilitate, în realizarea unei trezorerii eficiente datorita ponderii ridicate a imobilizarilor. La data de 31.12.2000 - S.C. ”SPACUL” S.A. SIBIU si a încheiat activitatea cu un profit net în valoare totala de 1.648.389.000 lei, calculat astfel:
a) ca diferenta între veniturile totale în valoare de 35.028.164.000 lei si cheltuielile totale de 35.826.155.000 lei, obtinându-se un rezultat brut al exercitiului în valoare de 2.202.009.000 lei; b) din rezultatul brut s-a scazut impozitul pe profit, de 553.620.000 lei

2.5. PIATA SI CLIENTII

Organizarea si desfasurarea activitatii de marketing

Subordonata în trecut functiei comerciale, se realizeaza acum un salt, astfel încât functia de marketing devine o functie de baza. Ea constituie acum unul din elementele de fundament ale întreprinderii si gratie conceptiei ce o slujeste, compartimentele ce formeaza o întreprindere nu mai actioneaza izolat, legate fiind doar din punct de vedere administrativ, ci dimpotriva, formeaza un sistem integrat, ce se comporta omogen la orice influenta exterioara, adica a pietei.
Compartimentului de marketing din cadrul S.C. SPACUL S.A. îi revin principalele functii:
1. Pe linia studiului pietei: studiaza permanent piata, i se prezinta produsele care i se cer, sortimentatia caracteristice, cuantum ambalaj, forme de comercializare, cantitate, calitate, preturi, studierea produselor concurentei, organizeaza activitatea de participare la târguri si expozitii.
2. Pe linia orientari productiei: studiaza ciclul de viata al produselor si apreciaza tendintele de perspectiva a produsului si a cereri pentru un nou produs, propune, în functie de solicitarile pietei, structura sortimentala, calitatea ce se cere, ambalajul si controlul de calitate conform normelor. 3. Pe linia promovarii vânzarilor: întocmeste si îndeplineste programul de promovare pe produse (propaganda si reclama), elaboreaza materialele publicitare, studiaza problema ambalajului si modul de prezentare. Deoarece S.C. SPACUL S.A. are ca principal obiect de activitate fabricarea si comercializarea produselor de morarit si panificatie, studierea produselor are o importanta deosebita în activitatea de marketing, si anume functiile, caracteristicile si performantele acestora.
S.C. SPACUL S.A. colaboreaza atât cu unitati de stat cât si cu unitati particulare din mediul urban si rural (Blejoi, Barcanesti, Scaieni).
Productia la S.C. SPACUL S.A. trebuie sa fie permanent adaptata la cerintele prezente si viitoare ale consumatorilor. Sa se vânda ceea ce s-a produs si sa se produca ceea ce se vinde.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani