DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIIND DATORIILE FISCALE - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIIND DATORIILE FISCALE Lucrare diploma

CAP III DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIIND DATORIILE FISCALE

CAP I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE

CAP II. BAZA DE STUDIU PRIVIND REGLEMENTAREA, CALCULUL SI CONTABILIZAREA UNOR IMPOZITE SI TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT

CAP III. DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIIND DATORIILE FISCALE

CAP IV. REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR DIRECTE

CAP V. REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR INDIRECTE


În perioada de tranzitie la economia de piata, statul are de îndeplinit atributii deosebit de importante, atât pe plan national cât ti pe plan international. Astfel, statul finanteaza actiunilesocial-culturale ( învatamântul, sanatatea, cultura, arta, asistenta sociala, protectia sociala, etc.), aloca resurse bugetare pentru actiunile economice majore, prioritare ale tarii, se preocupa de întarirea capacitatii de aparare, de mentinerea ordinii publice etc., ca si de întretinerea si dezvoltarea relatiilor economice, stiintifice, culturale, etc. cu alte state. Realizarea prerogativelor statului reclama existenta la dispozitia sa a unui buget, care sa fie alimentat cu venituri suficiente din impozite directe, indirecte, taxe, contributii, etc. Rezulta indiscutabil ca atât agentii economici cât si cetatenii trebuie sa-si onoreze complet si la timp obligatiile fiscale fata de stat. Prin urmare, stat fara impozite si taxe, nu poate exista.
IMPOZITUL reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu titlu nerambursabil, datorat conform legii, bugetului de stat de catre persoane fizice si juridice pe care le poseda.


Trasaturile impozitelor:
- caracterul banesc al impozitului este dat de faptul ca aceasta contributie se realizeaza numai în forma baneasca;
- caracterul obligatoriu al impozitelor trebuie înteles în sensul ca plata acestora catre stat este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau poseda un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaza impozit; - impozitele sunt prelevari cu titlu nerambursabil pentru ca, odata varsate în contul bugetului sunt utilizate numai la finantarea unor actiuni ti obiective de interes general, necesare tuturor membrilor societatii si nu numai unor interese individuale sau de grup. Impunerea unor venituri sau bunuri dintre cele care nu sunt prevazute în acte normative prin care se instituie veniturile bugetare sunt abuzive si ilegale, ele fiind restituite de în data celor care s-au perceput fara temei legal. Functionarii de stat care au instituit si perceput urmeaza sa raspunda, dupa caz disciplinar, contraventional sau penal.
TAXELE reprezinta cea de-a doua categorie principala de venituri ale bugetului de stat.
Taxele reprezinta plata efectuata de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora de catre institutiile publice.
Taxele sunt reglementate ca obligatii bugetare datorate de persoane fizice sau juridice, reprezentând plata neechivalenta a unor servicii solicitate de acestea unor institutii de stat, dupa principiul recompensarii speciale.
Trasaturile speciale ale taxelor sunt:
- plata neechivalenta pentru servicii si lucrari efectuate de organe sau institutii care primesc, întocmesc sau elibereaza diferite acte, presteaza servicii si rezolva alte interese legitime ale persoanelor fizice sau juridice. Plata serviciilor sau lucrarilor este neechivalenta deoarece, conform dispozitiilor legale, acestea pot fi mai mari sau mai mici comparativ cu valoarea prestatiilor efectuate de organe sau institutiile de stat; - platitorul este precis determinat din moment când acesta solicita efectuarea unei activitati din partea unui organ sau institutii de stat; - taxele reprezinta o contributie de acoperire a cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de diferite persoane; - taxele sunt plati efectuate de persoane fizice sau juridice pentru servicii sau lucrari efectuate în mod direct si imediat acestora de catre organe sau institutii de stat; - taxa este unica, adica pentru unul si acelasi serviciu prestat unei persoane, aceasta nu datoreaza taxa decât o singura data; - taxele sunt anticipate, se datoreaza si se achita în momentul solicitarii serviciilor sau lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate organe sau institutii de stat.

3.1. ELEMENTELE IMPOZITULUI

Pentru ca statul sa-si poata realiza obiectivele urmarite prin intermediul impozitelor si taxelor trebuie ca reglementarile fiscale sa fie cunoscute si respectate atât de organele fiscale cât si de platitori.
Legea prin care se instituie un impozit precizeaza persoanele în sarcina carora cade plata impozitului, termenele de plata, sanctiunile ce se aplica persoanelor fizice sau juridice care nu-si onoreaza obligatiile fiscale la termenele stabilite, sustrag materia impozabila de la impunere sau încalca alte dispozitii ale reglementarilor fiscale.
Elementele comune specifice impozitelor si taxelor sunt:
- denumirea - subiectul ( contribuabilul )
- platitorul
- obiectul impuneri
- sursa impozitului
- cota de impunere
- perceperea
- termenul de plata
- înlesniri, drepturile si obligatiile platitorului
- raspunderea platitorului
Subiectul – persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata impozitelor si a taxelor. Pentru subiectul impunerii s-a consacrat în vorbirea curenta termenul de contribuabil. Platitorul - persoana fizica sau juridica care suporta efectiv impozitul. Sunt frecvente cazurile subiectul este diferit de suportatorul impozitului; aceasta deoarece sunt diverse cai si mijloace pentru a transpune într-o masura mai mare sau mai mica, impozitele platite de unele persoane fizice sau juridice în sarcina altora.
Obiectul impozitului îl reprezinta materia supusa impunerii. La impozitele directe obiect al impunerii poate fi, dupa caz, venitul sau averea. La impozitele indirecte obiectul impunerii poate fi pretul produsul care face obiectul vânzarii, tariful serviciul prestat, etc.
Sursa impozitului arata din ce anume se plateste impozitul: din venit sau din avere, ea poate fi aceeasi cu obiectul impunerii sau diferita.
Cota de impunere serveste bazei de calcul al impozitului, prin care se determina suma de plata. Ea poate fi fixa sau procentuala ( proportionala, progresiva sau regresiva).
Perceperea se realizeaza prin diferite metode:
- metoda platii directe – în acest caz suma este stabilita în conditiile legii de catre debitor si este virata de acesta bugetului statului;
- metoda retinerii si varsarii( stopaj la sursa );
- metoda aplicarii de timbre fiscale.
Termenul de plata indica data pâna la care impozitul trebuie achitat statului. Neachitarea acestuia la termenul stabilit prin lege atrage dupa sine obligatia contribuabililor de a plati si majorari de întârziere. Înlesniri, drepturi si obligatii ale debitorilor sunt elemente legal admise de acte normative care instituie venituri bugetare. Înlesnirile sunt stabilite sub forma de reduceri, scutiri, bonificatii, amânari, esalonari. Acordarea înlesnirilor se face tinând seama de conditiile specifice de munca, de faptul ca unele unitatii înregistreaza costuri mai mari decât cele în conditii normale, folosesc forta de munca în curs de calificare sau cu capacitate redusa de munca ( handicapati, invalizi ), etc. Aceste înlesniri au ca scop stimularea valorificarii anumitor resurse materiale, a productiei unor m

arfuri. Se mai acorda înlesniri si în vederea sprijinirii familiilor nevoiase, favorizarii persoanelor în vârsta sau cu capacitate redusa de munca.
Amânari si esalonari se acorda de Ministerul Finantelor si pentru plata majorarilor de întârziere.
Drepturile platitorului de impozite:
- compensarea atunci când la scadenta a platit o suma mai mare decât cea normala, platitorul are dreptul sa compenseze suma platita în plus cu o parte sau integral din suma ce trebuie platita l scadenta urmatoare;
- dreptul la restituire atunci când nu este posibila restituirea; - dreptul la contestatie când platitorul se considera nedreptatit în urma controlului. Obligatiile platitorului sunt stabilite prin legi si precizeaza calcularea si varsarea la termen a impozitelor; organizarea evidentei impozitelor si taxelor din care rezulta cu exactitate baza de calcul, sumele de plata, modul cum sau facut la buget platile, prin calcul extracontabil.


3.2. PRINCIPIILE IMPUNERII


Impunerea reprezinta un complex de masuri si operatiuni, efectuate în baza legii, care au drept scop stabilirea impozitului ce revine în sarcina unei persoane fizice sau juridice.
Impunerea trebuie sa fie în concordanta cu anumite principii care sunt:
a) principiul justetei impunerii ( echitatii fiscale ) – contribuabilii trebuie sa fie impozitati în functie de veniturile pe care le obtin; b) principiul certitudinii impunerii – marimea impozitelor datorate de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatea si sursele de plata, sa fie clare pentru fiecare platitor; c) principiul comoditatii perceperii impozitelor – impozitele sa fie percepute si în modul cel mai convenabil pentru contribuabil; d) principiul randamentului impozitelor – sistemul fiscal sa asigure încasarea impozitelor cu minimum de cheltuieli si sa fie cât mai putin aparator pentru platitori. Fiecare impozit nou introdus trebuie sa corespunda principiilor de echitate, de politica financiara, economica si sociala.

3.3. CLASIFICAREA IMPOZITELOR

A. Dupa trasaturile de fond si de forma:
1. Impozite directe
1.1. reale
- impozitul funciar
- impozitul pe cladiri - impozitul pe activitati industriale, comerciale si profesii libere - impozitul pe capital mobiliar
1.2. personale - impozitul pe venit - impozite pe veniturile persoanelor fizice - impozite pe veniturile societatilor de capital - impozitul pe avere - impozite pe averea propriu-zisa - impozite pe circulatia averii - impozit pe sporul de avere


2. Impozite indirecte 2.1. taxe de consumatie ( accize, t.v.a. ) 2.2. monopoluri fiscale ( asupra productiei si/sau vânzarii ) 2.3. taxe vamale ( asupra importului, exportului si tranzitului de marfuri ) 2.4. alte taxe ( de timbru, de înregistrare, de consultare, etc. )

B. Dupa obiectul impunerii: 1. impozit pe venit 2. impozit pe avere 3. impozit pe consum

C. Dupa scopul urmarit la introducerea lor: 1. impozite financiare 2. impozite de ordine

D. Dupa frecventa cu care se realizeaza: 1. impozite permanente 2. impozite incidentale


3.4. ORGANISMELE APARATULUI DE CONTROL

Perceperea, încasarea si urmarirea impozitelor si taxelor se face de catre un aparat fiscal organizat de stat, format din mai multe organisme si controlate de catre Ministerul Finantelor.
Controlul financiar al statului cuprinde în sfera sa administrarea, utilizarea mijloacelor financiare publice, precum si respectarea reglementarilor financiar contabile în activitatea desfasurata de catre agentii economici în legatura cu îndeplinirea obligatiilor acestora fata de stat.
Organismul central al puterii executive care aplica strategic si programul guvernului în domeniul orientarii economice si finantelor publice este Ministerul Finantelor. Acest minister exercita administratia generala a finantelor publice si actioneaza pentru stimularea desfasurarii activitatii economice pe criterii de eficienta si echilibru economic, prin folosirea instrumentelor economice, financiare si monetar-valutare, în conformitate cu cerintele economiei de piata prin stimularea liberei initiative la nivel macro.
O atributie principala a Ministerului Finantelor consta în aceea ca exercita, prin organele sale, controlul si supravegherea financiara a organelor si a institutiilor de stat, controleaza activitatea financiara a regiilor autonome si a societatilor comerciale precum si a celorlalti agenti economico sociali.
În cadrul Ministerului Finantelor activitatea financiara este condusa de ministru, ajutat de secretarii de stat în subordinea carora se afla: directii generale, directii si Garda Financiara dupa cum urmeaza: Directia Generala a Controlului de Stat care cuprinde în cadrul ei o serie de directii însarcinate cu urmarirea modului de respectare a legii fiscale de catre contribuabili de solutionarea contestatiilor si de perceperea impozitelor, taxelor, amenzilor, penalitatilor reglementate prin lege.
Controlul exercitat de Directia Generala de Control din Ministerul Finantelor este exercitat prin organe de control proprii ale Directiei Generale ( controlori financiari ) sau prin Directiile Judetene de Control Financiar cu ajutorul aparatului propriu de controlori, colaboratori, e.t.c.
Directia Generala pentru a putea asigura coordonarea activitatii de control prin reteaua proprie este structurata pe mai multe compartimente:
1) compartimentul de metodologie care elaboreaza normele metodologice privind organizarea activitatii în compartimentele financiar contabile, înregistrarea operatiilor ce fac obiectul contabilitatii, întocmirea, prezentarea ti analiza bilantului; 2) compartimentul de control specializat pe regii autonome, societati comerciale, finante publice, e.t.c.; 3) compartimentul preturi si tarife care se ocupa de controlul în domeniul preturilor.
La nivelul teritorial organul împuternicit de catre Ministerul Finantelor sa exercite activitatea de control este Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat judetean în subordinea careia se mai afla ca organ specializat în control si sectia teritoriala a Garzii Financiare.
Garda Financiara exercita control operativ si inopinat, în legatura cu
- aplicarea si executarea legilor fiscale si a reglementarilor vamale, cu scopul de-a preveni sustragerile sau eschivarile de le plata impozitelor si taxelor;
- respectarea normelor de comert, în vederea activitatilor de contrabanda si a procedeelor interzise de lege;
- alte atributii si activitati date în competenta legala.