REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR INDIRECTE - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR INDIRECTE Lucrare diploma

CAP V REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR INDIRECTE

CAP I. CONSIDERATII INTRODUCTIVE

CAP II. BAZA DE STUDIU PRIVIND REGLEMENTAREA, CALCULUL SI CONTABILIZAREA UNOR IMPOZITE SI TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT

CAP III. DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIIND DATORIILE FISCALE

CAP IV. REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR DIRECTE

CAP V. REGLEMENTAREA , CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR INDIRECTE


5.1. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA


5.1.1. INSTITUIREA TAXEI PE VALOARE ADAUGATA


Taxa pe valoare adaugata este un impozit asezat pe valoarea adaugata realizata de întreprindere. Prin valoare adaugata se masoara valoarea nou creata de întreprindere în urma activitatii desfasurate.
Valoarea adaugata este definita ca diferenta între productia exercitiului plus marja comerciala si consumurile provenite de la tertii – numite consumuri intermediare.
Din punct de vedere fiscal, T.V.A. reprezinta un impozit pe consum, suportat de consumatorul final. T.V.A. este un impozit indirect aplicat asupra operatiunilor privind transferul proprietatii bunurilor, executarii de lucrari si a prestarilor de servicii, la fiecare stadiu al circuitului economic.
Pâna la introducerea T.V.A.-ului în 1993 a functionat o alta forma de impozit pe cifra de afacere cunoscut sub numele de impozit cumulativ sau în cascada – impozitul pe circulatia marfurilor.
Printre actele normative care reglementeaza T.V.A. se retin: O.G. 3/1992 aprobata prin Legea 130/1992 republicata în 1994, O.G. 1/1993 aprobata prin Legea 63/1993, O.G. 6/1994 aprobata prin Legea100/1995, O.G. 33/1994, O.G. 22/1995, O.G. 21/1996, Ordinul 1178/1996, O.G. 2/1996, Legea 81/1998, O.G. nr. 17/15.03.2000.

Operatiuni supuse T.V.A.

Operatiunile impozabile cu T.V.A. sunt:
a) livrarile de bunuri mobile, care constituie transferul dreptului de proprietate de catre proprietar, catre beneficiar prin operatiunile de vânzare, schimb, aport de capital, etc. gazul energia termica sunt considerate ca bunuri mobile, iar livrarea lor este supusa T.V.A.;
b) transferul proprietatii bunurilor imobile precum locuinte, vilele, constructiile, terenurile pentru constructii, etc. sunt supuse T.V.A.; c) prestarile de servicii manuale, intelectuale, etc. în scop de profit, precum si: lucrarile de constructii-montaj, transportul, serviciile P.T.T., reparatiile, cesiunile de bunuri corporale si necorporale, operatiunile de publicitate, financiare, etc. d) operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si prestarii servicii ca : preluare din patrimoniul unitatii, de bunuri si servicii si folosirea acestora pentru nevoile personale, gratuitatii, etc.
e) importul de bunuri si servicii, realizate de catre agentii economici, în conditiile regulamentului vamal sunt de asemenea supuse aplicarii T.V.A.
Operatiuni scutite de T.V.A.

Un numar important de operatiuni efectuate în tara, rezultate din activitatea unor unitatii sunt scutite de T.V.A. În aceste situatii sunt livrarile de bunuri si servicii rezultate din activitatile efectuate în tara de catre:
Ø unitatile sanitare, veterinare si de asistenta sociala;
Ø serviciile funerare prestate de unitatile sanitare;
Ø unitatile si institutiile de învatamânt cuprinse în sistemul national de învatamânt;
Ø unitatile care desfasoara activitati de cercetare dezvoltare si inovare;
Ø liber profesionistii autorizati care îsi exercita activitatea în mod individual; sunt scutiti avocatii si notarii si notarii indiferent de forma de exercitare a profesiei;
Ø gospodariile agricole individuale si asociatiile de tip privat;
Ø societatile de investitii financiare, de intermediere financiara si de valori mobiliare cum sunt: actiunile, obligatiunile, titlurile de valoare si înscrisurile de stat, alte instrumente financiare;
Ø BNR pentru operatiunile prevazute prin Legea 101/1998 privind statutul bancii;
Ø casele de economii;
Ø institutiile bancare sunt scutite de t.v.a. cu exceptia urmatoarelor operatiuni;
- aporturi de bunuri la capitalul social al societatilor comerciale;
- vânzarile de imobile catre salariati;
- tranzactiile cu bunuri mobile si imobile în executarea creantelor;
- operatiuni de leasing financiar. Intermediarii care vând carti, ziare, manuale scolare, dictionare si enciclopedii sunt scutite de T.V.A. numai daca vânzarea este realizata la pretul stabilit. Activitatile agentilor economici sunt scutite de T.V.A. daca au o cifra de afaceri declarata organului fiscal de pâna la 50.000.000 lei.

Teritorialitatea T.V.A.

Pentru livrarile de bunuri: sunt supuse T.V.A. , operatiunile referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor situate pe teritoriul României. Bunurile din import sunt impozabile în România, odata cu intrarea în tara, pe baza declaratiei vamale de import definitiva.
Prestarile de servicii sunt impuse când sunt utilizate în România, indiferent de locul de situare a sediului sau de domiciliul prestatorului.

Faptul generator si exigibilitatea T.V.A.

Faptul generator ce determina nasterea obligatiei de plata a impozitului începe de regula, în momentul efectuarii livrarii de bunuri mobile, al transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau prestarilor de servicii.
Pentru operatii specifice, prin lege sunt stabilite conditiile si momentul în care ia nastere faptul generator:
Ø la expirarea perioadei prin care se face decontarea daca exista livrari de bunuri sau prestari de servicii cu plata în rate
Ø în situatia importului de bunuri la data înregistrarii declaratiei vamale;
Ø data la care bunurile exportate au fost returnate sau valorificate catre beneficiari interni;
Ø pentru operatiunile efectuate prin intermediari sau prin consignatie se are în vedere data vânzarii bunurilor catre beneficiari;
Ø data emiterii documentelor în care se prevad operatiuni de preluare a unor bunuri achizitionate sau fabricate de agentul economic pentru a fi utilizate sub orice forma.
Exigibilitatea T.V.A. reprezinta dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului, la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat. T.V.A. devine exigibila concomitent cu faptul generator pentru livrarile de bunuri, cumparari de bunuri si se situeaza în momentul trecerii bunurilor respective în posesia cumparatorului.
Pentru prestarile de servicii T.V.A. devine exigibila:
· în momentul încasarii;
· pentru importuri, odata cu întocmirea declaratiei vamale de import;
· pentru achizitia de terenuri, constructii si vânzarea de imobile moi, odata cu întocmirea actului notarial si factura fiscala.
Exigibilitatea poate fi anterioara faptului generator, în cazul în care factura este emisa înaintea livrarii bunurilor sau prestari serviciilor.

Baza de impozitare

Sunt incluse în baza de impozitare, ca elemente ale facturii supuse T.V.A.: pretul de vânzare, cheltuieli accesorii la vânzare ( accize, taxe vamale pentru bunuri din import ),cheltuieli cu receptia sau punerea în functiune a mijloacelor fixe.
Baza de impozitare se determina integral la livrarea de bunuri, prestari de servicii si operatiuni de intermediere, la întocmirea facturilor, diferentiat pe fiecare categorie de operatie. Astfel pentru:
- livrari de bunuri:
baza de impozitare a T.V.A. = pretul net + accize + alte cheltuieli,
- prestari de servicii;
baza de impozitare a T.V.A. = tariful negociat,
- operatiuni de intermediere; baza de impozitare a T.V.A. = valoarea comisionului obtinut,
- bunuri executate de agentii economici pentru folosinta proprie; baza de impozitare a T.V.A. = costul de productie sau pretul de piata, - bunuri si servicii din import; baza de impozitare a T.V.A. = valoarea în vama + taxe vamale + alte
taxe si accize

Cotele de impozitare

Cotele de impozitare variaza de la o tara la alta. Tarile Uniunii Europene practica cote cuprinse între 15% si 21%. În România se practica doua cote de T.V.A.
a) cota de 19% pentru operatiuni privind:
- livrari de bunuri de bunuri mobile si imobile efectuate de catre agentii economici înregistrati ca platitori de T.V.A. catre beneficiari cu sediul sau domiciliul în România;
- vânzari de bunuri catre persoane fizice nerezidente în România;
- importul de bunuri mobile;
- prestari de servicii pentru care locul impozitarii este în România
- carne comestibila de animale sau pasari domestice, preparate si conserve, produse necomestibile provenite de la animale si pasari domestice, peste si produse comestibile din peste, exclusiv icre

faina de grâu, secara si orez;
- medicamente de uz uman si veterinar, substante farmaceutice, plante medicinale, aparatura si tehnica medicala si alte bunuri destinate exclusiv utilizarii în scopuri medicale.
b) cota zero pentru:
- exportul de bunuri si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor efectuate de agentii economici cu sediul în România.
Justificarea realizarii exportului se face cu: factura externa, declaratia vamala de export vizata de organele vamale, documentele de transport international.
Pentru exportul realizat prin comisioane sunt necesare : copia de pe factura externa, copia de pe declaratia vamala de export.
Cota zero se aplica si prestarilor de servicii legate direct de transportul international de persoane efectuat prin curse regulate.

Evidenta T.V.A.

Aplicarea prevederilor Ordonantei nr. 17/2000 necesita întocmirea urmatoarelor documente:
a) Dispozitia de livrare serveste ca: - document pentru eliberarea din magazie a marfurilor si-a produselor, - document justificativ de scadere din gestiunea magaziei care face predarea, - document de baza pentru întocmirea avizului de însotire al marfii sau facturii.
b) Avizul de însotire al marfii, este un formular cu regim special si serveste ca: - document pentru eliberarea din magazie a marfurilor, - document de însotire pe timpul transportului, - document pentru întocmirea facturii, - document de primire în gestiunea cumparatorului.
Avizul de însotire al marfii se întocmeste de catre unitatile care nu au posibilitatea întocmiri facturi în momentul livrari bunurilor.
c) Chitanta fiscala, este un formular cu regim special si serveste ca - document justificativ privind cumpararea unor produse în situatia în care nu se întocmeste factura, - document justificativ de înregistrare în contabilitate,
- document de însotire al marfii pe timpul transportului. d) Factura este un formular cu regim special si serveste ca:
- document pe baza caruia se întocmeste instrumentul de decontare a marfurilor si produselor livrate, lucrarilor executate, - document de încarcare în gestiunea primitorului, - document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
Factura se întocmeste de catre compartimentul desfacere sau de alt compartiment pe baza dispozitiilor de livrare, a avizului de însotire al marfii.
e) Jurnalul de vânzari care serveste ca: - registru jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii, - document de stabilire lunara a taxei pe valoare adaugata colectata,
- document de control al unor operatii înregistrate în contabilitate.
Se întocmeste zilnic într-un singur exemplar, în care se înregistreaza elementele necesare determinarii corecte a taxei pe valoare adaugata colectata.
g) Jurnalul pentru cumparari serveste ca
- registru jurnal pentru înregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,
- document de stabilire lunara a T.V.A. deductibila, - document de control al unor operatii înregistrate în contabilitate. g) Decontul pentru T.V.A. reprezinta documentul care trebuie depus lunar la organul fiscal, pâna la data de 25 a lunii urmatoare. În decontul T.V.A. este evidentiata suma impozabila si taxa exigibila.
Agentii economici platitori de T.V.A. sunt obligati sa depuna deconturi în fiecare luna, indiferent daca au realizat sau nu operatiuni ori daca suma de plata sau de rambursat este zero.
Dreptul de deducere se determina în functie de data facturarii, a chitantei fiscale sau a altui document legal înlocuitor daca acestea sau primit pâna la data întocmirii decontului T.V.A.

Regimul deducerilor

Platitorii de T.V.A. au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor si serviciilor destinate realizarii de operatiuni impozabile, exemplu: materii prime, materiale, combustibil, etc., ce se folosesc pentru fabricarea produselor finite, ce vor fi vândute cu aplicarea T.V.A.
La bugetul de stat se varsa diferenta între T.V.A. colectata din vânzari si T.V.A. deductibila din aprovizionare.
Pentru a beneficia de deduceri, agentii economici trebuie sa justifice prin acte cuantumul taxei si ca bunurile respective fac parte din patrimoniul întreprinderii.
Modalitati de exercitare a dreptului de deducere se realizeaza pe doua cai: prin retinere, prin rambursare.
Retinerea sau compensare are loc atunci când T.V.A. deductibila < T.V.A. colectata, iar prin rambursare, când T.V.A. deductibila > T.V.A. colectata.
Nu beneficiaza de rambursarea T.V.A. deductibila agentii economici care nu si-au achitat facturile, nu prezinta documente legal întocmite de furnizori cu T.V.A. neplatita, etc.

ACCIZELE


Accizele sau taxele speciale de consumatie sunt impozite indirecte ce se stabilesc anumitor bunuri, în special: alcool, bauturi alcoolice, vinuri, tutun si produse din tutun, ceaiuri, cafea, autoturisme, benzine si motorine, blanuri, bijuterii, cosmetice, etc. Accizele sunt considerate impozite pe lux si vicii si au fost introduse prin Hotarârea Guvernului nr. 779 din 15 noiembrie 1991.
În timp ce taxa pe valoarea adaugata se percepe la vânzarea tuturor marfurilor, fie ele bunuri de consum sau mijloace de productie, accizele sunt taxe de consumatie care se percep pe produs, considerat de lux si destinat consumului.
Accizele se pot calcula fie pe baza unor cote procentuale proportionale aplicate asupra pretului de vânzare, fie în suma fixa, pe unitatea de masura a marfurilor.
Baza de impozitare:
1) pentru produsele din productia interna baza de impozitare o reprezinta contravaloarea bunurilor livrate exclusiv accizele, si anume costurile plus agentilor economici producatori, si respectiv preturile de achizitie negociate între parti în cadrul agentilor economici care achizitioneaza de la producatori individuali produse în scopul comercializarii;
2) pentru produsele din import – baza de impozitare o constituie valoarea la vama la care se adauga taxele vamale, alte taxe speciale aplicate în momentul vamuirii; 3) pentru bunurile introduse în tara de persoane fizice neânregistrate ca agentii economici valorificate prin societati comerciale – baza de impozitare o constituie contravaloarea ce se cuvine deponentului pentru bunurile vândute în consignatie; 4) pentru bunurile amanetate si ramase proprietatea caselor de amanet, contravaloarea încasata de casa de amanet la vânzarea lor constituie baza de impozitare.
Sunt scutite de la plata accizelor:
a) produsele exportate direct sau prin agentii economici care îsi desfasoara activitatea pe baza de comision;
b) produse comercializate prin magazine autorizate potrivit legii în regim de duty free;
c) produsele importate în regim de tranzit sau import temporar;
d) bunurile din import provenite din donatii sau finantate direct din împrumuturi nerambursabile;
e) produse livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare;
f) alcool etilic alimentar utilizat în productia de medicamente.
Accizele se datoreaza de la: data livrari marfurilor pentru producatori; data efectuarii formalitatilor vamale pentru importatori; data vânzarii bunurilor pentru marfurile introduse în tara de persoane fizice neînregistrate ca agentii economici.
Accizele se platesc pâna la 25 ale lunii urmatoare, pe baza decontului de impunere. Plata se face prin virament, cec sau numerar la organul fuscal sau teritorial sau la bancii; pentru produsele din import, plata se face la organul vamal, concomitent cu plata taxelor vamale. În cazul nerespectarii termenelor de plata accizelor se aplica majorari de 0,3% pentru fiecare zi de întârziere.
În ultimul timp, multe tari au folosit accizele ca mijloc fiscal pentru îndeplinirea unor obiective sociale. Astfel sunt folosite ca mijloc de frânare a consumului de tutun sau de alcool care au efecte nocive asupra sanatatii cât si asupra comportamentului în societate.