Referate economie - referatele de care ai nevoie

Evaluarea stocurilor la intrare

Evaluarea stocurilor la intrare -Priricipial. laintrare stocurile suntevalüate la costul istoric. identificat dupà cal. prln costul dè achilltie. pentrustocurile C:(jmpàrate. costul de productlè pentru stocurile fabricate $i alte costuri ocalionate de stocurile intrate. Costul de achizltie cuprinde pretul de cumpo ...
Continuare

CONTABILITATE - Contabilltatea amortizarii fi fiscalltatea

Contabilltatea amortizarii fi fiscalltatea -Conceptia si calculul amortizàrii reprezintà o problemà cu implicatii fiscole, Termenii Tn care este rezolvatà T~i gàsesc expresie Tn duratele normale de utilizare. Tn regimurile de omortizare opozabile agentilor economici. implicit Tn gradul de deductibilitate 01 amor ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABlLITATEA IMPRUMUTURILOR DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI

CONTABlLITATEA IMPRUMUTURILOR DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI -Fara ca in Rom6nia s6 existe o legislatie economico -financiar6 care s6 rezolve de o manier6 complet6 Tmprumuturile pe baz6 de obligatiuni, problematica contabilit6tii va fi prezentat6 de o manier6 general6, $i totu$i in m6sur6 s6 r6spund61a tipologiile create in acest domeniu. Imprumutur ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABlLITATEA OPERATIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPARATE

CONTABlLITATEA OPERATIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPARATE –METODA INVENTARULUI PERMANENT - Operatii privind cumparari/e de stocuri -In cursul exercitiului. toate operatiile privind cumpororile de materiale ~i morfuri de la furnizori se inregistreazo la costul de achizitie in debitul conturilor de stocuri in corespondento cu creditul conturilor ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABlLITATEA PRIMELOR DE CAPITAL - Prime legate de capital

CONTABlLITATEA PRIMELOR DE CAPITAL -Primele de capital (capitalul aditional) se constituil:; ca excedent intre valoarea de emisiune ~i valoarea nominalà (primele de emisiune); intre Va1Oafea contabilà sau intrinsecà a actiunilor stabilite in urma fuziunii societàtilor ~j vatoarea lor nominalà (primele de fuziune ...
Continuare


CONTABILITATE - CONTABlLITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

CONTABlLITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE -Provizioanele pentru deprecierea valorii stocurilor se calculeaza la Inchiderea exercitiului financiar cu ocazia Inventarului general al patrimoniului. In acest scop se folose~te relatia de prlncipiu: Provizioane penfru deprecierea sfocurilor= valoarea ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABlLITATEA PROVIZIOANELOR PRIVIND IMOBlLIZARILE - Provizioane pentru deprecierea imobilizorilor

CONTABlLITATEA PROVIZIOANELOR PRIVIND IMOBlLIZARILE -Provizioanele pentru deprecieri privind imobllizàrile intervin de regulà Tn cazul structurilor neamortizabile. Ele se delimjteazà ca echivalent al deprecierii valorii activelor imobiiizate neamortizabile. Màrimea lor se determinà Tn principlu:pe baza relatiel ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABlLITATEA PROVIZIOANEOR REGLEMENTATE

CONTABlLITATEA PROVIZIOANEOR REGLEMENTATE -Provizioanele reglementate se constituie pe seama cheltuielilor ~i sunt destinate finantarii tluctuatiilor de curs valutar, tluctuatiilor privind rata dobanzii, cre~terilor de preturi ~i amortizarilor derogatorii. Regimul financiar -contabil propriu constituirii ~i diminuarii provizioanelor reglementQte ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABlLITATEA REZERVELOR INTREPRINDERII - Rezervele legale, Rezervele statutare

CONTABlLITATEA REZERVELOR INTREPRINDERII- Rezervele reprezinta in principiu beneficii capitalizate Tn mod durabil de Tntreprindere p6n6 la o decizie contrar6 a organeror autorizate. Deci ele se constituie ~i doteaz6 Tn raport cu cotele distribuite dln beneficijle anului. Tn mod exceptrond rezervele se mai pot constltui ~I din alte resurse, cum su ...
Continuare

CONTABILITATE - CONTABlLITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

CONTABlLITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE - DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE - Stocurile ~i productia In curs de executie reprezintà, dupà caz, bunurile materlale , lucràrl si servicii destinate sà fie coosumate la prima lor utilizare,sà fie vandute In situatia Tn care au starea de mar ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate economie


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | + 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |

Copyright © Contact | Trimite referat