Referate drept - referatele de care ai nevoie

NEGLIJENŢA ÎN PǍSTRAREA SECRETULUI DE STAT (art. 252 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Neglijenţa care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie secret de stat, precum şi neglijenţa care a dat prilej altei persoane sǎ afle un asemenea secret, dacǎ fapta este de naturǎ sǎ aducǎ atingere intereselor statului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani." 2. C ...
Continuare

PURTAREA ABUZIVǍ (art. 250 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţǎ de o persoanǎ, de cǎtre un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendǎ. Ameninţarea săvârşită de către un funcţionar public, în condiţiile alin. 1, se pedepse& ...
Continuare

NEGLIJENŢA ÎN SERVICIU (art. 249 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Încǎlcarea din culpǎ, de cǎtre un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasǎ, dacǎ s-a cauzat o tulburare însemnatǎ bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori a unei alte unitǎţi din cele la care se referǎ art. 145 sau o pagu ...
Continuare

ABUZUL ÎN SERVICIU ÎN FORMǍ CALIFICATǍ (art. 248ą C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Dacǎ faptele prevǎzute în art. 246, 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic special - este reprezentat de acele relaţii sociale a cǎror naştere, normalǎ ...
Continuare

ABUZUL ÎN SERVICIU CONTRA INTERESELOR PUBLICE (art. 248 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţǎ, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzeazǎ o tulburare însemnatǎ bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori a unei alte unitǎţi din cele la care se ...
ContinuareABUZUL ÎN SERVICIU PRIN ÎNGRǍDIREA UNOR DREPTURI (art. 247 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Îngrǎdirea, de cǎtre un funcţionar public, a folosinţei sau exerciţiului drepturilor vreunui cetǎţean, ori crearea pentru acesta a unor situaţii de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine ...
Continuare

SUSTRAGEREA DE SUB SECHESTRU(art. 244 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseşte cu închisoare de o lunǎ la 1 an sau cu amendǎ. Dacǎ fapta a fost sǎvârşitǎ de custude, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amenda." 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - îl constituie relaţiil ...
Continuare

RUPEREA DE SIGILII (art. 243 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Înlǎturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseşte cu închisoare de la o lunǎ la 1 an sau cu amendǎ. Dacǎ fapta a fost sǎvârşitǎ de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda " 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - îl constituie ...
Continuare

SUSTRAGEREA SAU DISTRUGEREA DE ÎNSCRISURI

1. Conţinutul legal: "Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau alt înscris care se aflǎ în pǎstrarea ori în deţinerea unui organ sau a unei instituţii de stat ori a unei unitǎţi din cele la care se referǎ art.145 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Distrugerea din culpǎ a vreunuia din înscrisurile prevǎ ...
Continuare

PORTUL NELEGAL DE DECORAŢII SAU SEMNE DISTINCTIVE (art. 241 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Purtarea, fǎrǎ drept, de decoraţii, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat, se pedepseşte cu închisoare de la o lunǎ la 3 luni sau cu amendǎ. Purtarea, fǎrǎ drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendǎ. Dacǎ fapta prevǎ ...
Continuare

UZURPAREA DE CALITǍŢI OFICIALE (art. 240 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Folosirea fǎrǎ drept a unei calitǎţi oficiale, însoţitǎ sau urmatǎ de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. " 2. Condiţii preexistente: 2A. Obiectul infracţiunii: - obiectul juridic generic - îl constituie relaţiile sociale a cǎror formare # ...
Continuare

ULTRAJUL (art. 239 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Ameninţarea sǎvârşitǎ nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directǎ contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implicǎ exerciţiul autoritǎţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepesşte cu închisoar ...
Continuare

OFENSǍ ADUSǍ UNOR ÎNSEMNE (art. 236 C.pen.)

1. Conţinutul legal: "Orice manifestare prin care se exprimǎ dispreţ pentru însemnele României se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Manifestarea prin care se exprimǎ dispreţ pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritǎţile se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendǎ." 2. Condiţii preexistente: ...
Continuare

TĂINUIREA (art. 221 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Primirea, dobândirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificǎrii acestuia, cunoscând cǎ bunul provine din sǎvârşirea unei fapte prevǎzute de legea penalǎ dacǎ prin aceasta s-a urmǎrit obţinerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 7 ani, fǎrǎ c ...
Continuare

TULBURAREA DE POSESIE (art. 220 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Ocuparea, în întregime sau în parte fǎrǎ drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în condiţiile legii, ori refuzul de a aelibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. Dacǎ fapta prevǎzutǎ în ...
Continuare

DISTRUGEREA CALIFICATĂ (art. 218 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Dacǎ faptele prevǎzute în art. 217 a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacǎ au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detenţiunea pe viaţǎ sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Dezastrul constǎ în dist ...
Continuare

ÎNSUŞIREA BUNULUI GĂSIT (art. 216 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun gǎsit autoritǎţilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al sǎu, se pedepseşte cu închisoare de la o lunǎ la 3 luni sau cu amendǎ. Cu aceeaşi pedeapsǎ se sancţioneazǎ şi însuşirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparţine altuia ...
Continuare

DELAPIDAREA (art. 215ą C. pen.)

. Conţinutul legal: "Însuşirea, folosirea sau traficarea, de cǎtre un funcţionar în interesul sǎu ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneazǎ sau le administreazǎ, se pedepsesc cu închisoare la 1 la 15 ani. În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi ...
Continuare

ÎNŞELĂCIUNEA (art. 215 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevǎratǎ a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasǎ a unei fapte adevǎrate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material înjust şi dacǎ s-a pricinuit o pagubǎ, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Înşelǎciunea sǎv ...
Continuare

GESTIUNEA FRAUDULOASĂ (art. 214 C. pen.)

1. Conţinutul legal: "Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinţǎ, cu ocazia administrǎrii ori conservǎrii bunurilor acesteia, de cǎtre cel care are ori trebuie sǎ aibǎ grija administrǎrii sau conservǎrii acelor bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Gestiunea frauduloasǎ sǎvârşitǎ în scopul ...
Continuare


referatele tale de nota 10

Referate drept

Copyright © Contact | Trimite referat